اهداف

هدف ازتاسیس این مرکزعلوم دینی فراهم آوری زمینه های عملی تحصیل ، تحقیق، انتشارواشاعه آثارمربوط به علوم ومعارف اسلامی ازیک طرف وتربیه جوانان مثقف ومنوردرابعاد مختلفه علوم و فرهنگ اسلامی به خصوص تربیه قضات وکادرهای عرصه عدلی وقانونی وتربیت استادان وکادرهای علمی وفرهنگی برای مکاتب وموسسات فرهنگی بود که دولت وقت تصمیم گرفت که یک نهاد اکادمیک ومدرن رادرسطح کشورتاسیس نماید تافارغان مدارس دینی ومکاتب بافراگیری سیستماتیک علمی واکادمیک علوم اسلامی وعلوم  عصری بااستفاده از میتودولوژی  جدید باداشتن ایمان وعقیده راسخ وضمیرپاک آماده خدمت به وطن شوند.