ديپار تمنت تياتر

 

دیپارتمنت  تیاتر در پهلوی دیگر رشته ها پوهنځی  در سال 1359عرض وجود نمود هدف اساسی دیپارتمنت  تیاتر پرورش کادرهای جوان و تحصیل یافته در رشته های نمایشی از قبیل تیاتر رادیو تلوزیون  و سینما میباشد .تعداد محصلان این دیپارتمنت به (100 )نفر محصل ذکور(12) محصل اناث مجموعاً (112) نفر محصلان مصروف تحصیل است .

اين ديپارتمنت پرورش کادر های جوان و تحصيل يا فته در رشته های نمايشی از قبيل تياتر ، راديو ، تلويزيون و سينما ميبا شد . از اين رشته تعدادی ز يادی از هنر مندان  ورزيده به سطح کشور فارغ گرديده که يک تعداد شامل کادر علمی در پو هنحی هنر های زيبا و تعداد ديگر آن در نهادهای فرهنگی مانند : راديو تلويزيون، کابل تياتر، افغان فلم و نهاد های ديگر  هنر ی جذب گرديده اند که بهتر ين ممثلين راديو تلويزيون و سينما در جمله آنهاشامل  ميبا شند .  درسال 1383  مرکز هنرهای دراماتيک در پهلوی آن ايجاد گرديد که تا کنون توانسته به همکاری استادان ومحصلان ،  6 فستيوال تياتر را با همکاری مالی  گويته انستيتوت ، مراکز فرهنگی سفارت های المان ، امريکا، فرانسه وانگلستان درسطح ملی دايرنمايد . در این دیپارتمنت رشته های کار گردانی تیاتر ، هنرپیشگی و نویسنده گی موجود میباشد ، در صنف دوم محصلان به رشته های متذکره تقسیم میشوند.

اعضای کدری علمی دیپارتمنت تیاتر

دیپارتمنت تیاتر

اسم

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهندوی محمد عظیم حسین زاده

MA

عضو

 

پوهنیار عبدالحق

MA

عضو

آمر دیپارتمنت

پوهنیار سید سلیمان سنجر

BA

مهاجرشده

در سال 1394 اروپا مهاجرشده

پوهنیار صلاح الدین سمندری

MA

عضو

 

 پوهیالی آمنه

BA

مهاجرشده

در سال 1395 اروپا مهاجر شده

 پوهیالی پویا سید محمد

BA

جریان تحصیل

مصروف تحصیل ماستری هالند

 

پوهیالی تهمینه

BA

عضو

 

 

 پوهیالی صمیم

BA

عضو

 

 

 پوهیالی هارون

BA

عضو