دیپارتمنت مجسمه سازی

این دیپارتمنت در سال 1354با رشته نقاشی یکی تأسیس گردید این دیپارتمنت ازجمله دیپارتمنت های فعال وبا اهمیت پوهنځی بوده و بخاطر این انکشاف و حفظ ارزش های هنر اصیل کشور ما در عرصه های مجسمه سازی موزائیک و کاشی کاری هنر سرامیک و ترمیم آبدات تاریخی ایجاد گردیده است والی اکنون یک تعداد از هنرمندان و معلمین مسلکی از این دیپارتمنت فارغ گردیده است .تعداد اساتید این دیپارتمنت (5) نفر استاد است، تعداد محصلین ذکور( 53 ) اناث(  45 )  و مجموعاً (98  )نفر محصل میباشد.

 

فارغان این دیپارتمنت در مربوطات وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ چون ریاست آبدات تاریخی ، موزیم ها ، و کالری ها جذب و درضمن منحیث کادر های جوان مسلکی  بحیث معلم در مکاتب مسلکی و غیر مسلکی جذب میگردند. دیپارتمنت مجسمه سازی دارای یک موزیم میباشد که در آن تعداد آثار مجسمه سازی حفظ ونگهداری میشود.

اعضای علمی دیپارتمنت مجسمه سازی

اسم وتخلص

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهاند محمد عالم فرهاد

MA

آمر دیپارتمنت

 

پوهنمل عبدالحی فرحمند

MA

عضو

 

پوهنمل شیرزمان استانکزی

MA

متقاعد

در سال 1394 تقاعد نمود

پوهنیار عبدالمتین جلال

BA

عضو

 

پوهنیار ام البنین

MA

عضو