د يپار تمنت نقا شی

  ازاين ديپارتمنت، يک تعداد  هنرمندان  چير ه د ست  وماهر  و معلمان مسلکی  فارغ التحصيل گر ديده که اکثرأ در مو سسات دو لتی ونهادهای فرهنگی در مر کز و ولا يات  جذب گرديده اند که از آنجمله ميتوان از شموليت شان درکادرعلمی پوهنځی  هنرها ,مکتب هنرها ,راديوتلويريون ,نگارستان غلام محمد ميمنگی ,گالری ملی وغيره نهادهای فرهنگی ياد نمود.دروس نظری اين ديپارتمنت زياد تر بالای شناخت هنر نقاشی , تاريخ هنر , نقد هنری ,زيبايی شناسی ,سبکهاوتکنيکهای هنری اتکا دارد همچنان دروس عملی آن راآموزش اساسات هنررسامی ,نقاشی روغنی ,نقاشی آبرنگ ورنگ اکرليک تشکيل ميدهد .

 

اعضای کدرعلمی دیپارتمنت نقاشی

دیپارتمنت نقاشی

اسم

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهنمل عنایت الله نیازی

BA

عضو

 

پوهاند محمد اکبر سلام

BA

عضو

 

پوهنمل حمید کابلی

MA

عضو

 

پوهنیار محمد اشرف انحورگر

BA

عضو

 

پوهنیار لطیفه میران

BA

عضو

 

پوهنیار عبدالواسع عمرزاد

BA

عضو

 

پوهنیار شیلا وزیری

BA

عضو

 

پوهیالی صدیق ژکفر

BA

عضو

 

 

پوهیالی مهتاب الدین زبردست

BA

عضو