اهداف

اهداف پوهنخی هنرهای زیبا بلند بردن سطح دانش در مورد هنر و مصدر خدمت به جامعه و خانواده ها است.

1.      پوهنخی هنرهای زیبا از لحاظ ساختاری با سایر پوهنخی های پوهنتون کابل مغایرت دارد. در بعضی مضامین محصلان عملی بوده و سیله درس هم عملی است.

2.      دیپارتمنت نقاشی : اکثر مضامین عملی بوده مانند:

·         دراونگ

·         نقاشی

·         رنگ آبی

·         رنگ روغنی

·         رنگ پاستل

3.      دیپارتمنت گرافیک: اکثر مضامین عملی بوده مانند:

·         دراونگ

·         گرافیک دستی

·         گرافیک دیجیتل

·         مینیاتوری

·         خطاطی

·         چاپ دستی

4.      دیپارتمنت مجسمه سازی

·         دراونگ

·         مجسمه

·         موزاییک

·         مینیاتوری

5.      دیپارتمنت تیاتر هم مضامین عملی دارد

·         هنر پیشگی

·         نطق صحنوی

·         کارگردانی

·         تیاتر گودی

·         امپروایزیشن

·         مکیاژ

·         سینوگرافی

6.      دیپارتمنت موسیقی هم اکثرا مضامین عملی دارد

·         گیتار

·         پیانو

·         دنبوره

·         طبله

·         ویولین

·         توله

·         جاز

·         ستار

·          

7.      دیپارتمنت عکاسی هم مضامین عملی دارد

8.      دیپارتمنت ادبیات نمایشی دارای مضامین عملی ذیل میباشد:

·         نمایشنامه نویسی

·         ادبیات داستانی

·         فلم نامه نویسی