سمیع الله نبی پور

 

سمیع الله نبی پور

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت:  سینما

سال تولد: 1358

زادگاه: بدخشان

سال شمولبه کدر: 1386

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-آمریت دیپارتمنت سینما

-عضوی شورای علمی پوهنخی و عضوی کمیته نظم و دسپلین پوهنخی

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

-بړسی جایگاه فلم کوتاه در سینمای افغانستان

-موج نوین سینمای فرانسه
مقاله های علمی چاپ شده:

-نگاهی به سیر سینما در افغانستان، بړسی دیدگاهای نظری و تعریف فلم کوتاه مجله پوهنخی هنر های زیبا

 ایمیل آدرس : nabipoursami@gmail.com

شماره تماس : 0774005257