محسن سیفی درویش

 

محسن سیفی درویش

درجه تحصیل:لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

 

دیپارتمنت:  موسیقی

سال تولد: 1369

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1392

مقاله های علمی چاپ شده:

- صنعت ساختن سازها در افغانستان

ایمیل آدرس :  mohsensaifi1@gmail.com

شماره تماس :  0795461453