محمد علی امید

 

محمد علی امید

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

 

دیپارتمنت:  فوتوگرافی

سال تولد: 1360

زادگاه: بامیان، پنجاب، زردسنگ

سال شمولبه کدر: 1384

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-سر پرست آمریت دیپارتمنت فوتوگرافی

-عضوی کمیته تضمین کیفیت و عضوی کمیته  فرهنگی  پوهنخی

اثر های علمی چاپ شده : 

  اصول طراحی، فرایند خلاق و نقد لوگو    
اثرهای علمی آماده ی چاپ:

فرهنگ و اصطلاحات فوتوگرافی

ایمیل آدرس :  ali.omid.m@gmail.com

شماره تماس : 0776672768-0781207131