جاهد احمدفانوس

 

جاهد احمدفانوس

درجه تحصیل:لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

 

دیپارتمنت:  موسیقی

سال تولد: 1364

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1385

مقاله های علمی چاپ شده: ‌

- نقش و جایگاه هنر موسیقی در فراهم ساختن صلح و امنیت