احمد فوادسلطانی

احمد فوادسلطانی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍پوهیالی

 

دیپارتمنت: موسیقی

سال تولد: 1369

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1391

ایمیل آدرس :  fawadsultani2017@gmail.com

شماره تماس : 0797117217