سید فاروق فریاد


سید فاروق فریاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:  گرافیک دیزاین

سال تولد: 1330

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1359

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

ریاست پوهنخی هنرهای زیبا از 1380 الی 1385 ،  معاونیت پوهنخی هنر های زیبا 1363 الی 1371، آمریت دیپارتمنت نقاشی از 1361الی 1362، عضوی شورای علمی پوهنتون بیشتر از 20 سال در اوقات مختلف، عضوی کمیته ترفیعات، عضوی کمیته نشرات، عضوی کمیته ارزیابی خودی در وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل، عضوی کمیته مرکز تحقیقات علمی و عضوی بورد نشرات و تقنین وزارت تحصیلات عالی.

اثر های علمی چاپ شده :

بیش از ۶ اثر چاپ شده
اثرهای علمی آماده ی چاپ: 

۳ اثر آماده برای چاپ
مقاله های علمی چاپ شده:

۱۵ مقاله علمی چاپ شده

ایمیل آدرس :   sffaryad@gmail.com

شماره تماس : 0700287361