انگیزه حازم

 

انگیزه حازم

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

 

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

سال شمول به کدر: 1390

سال تولد: 1366 

زادگاه: کابل

 ایمیل: Angeza_hazem@yahoo.com

شماره تماس: 0794450445