پروفایل اساتید

پروفایل اساتید


انگیزه حازم

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بيشتر...

محمدعظیم حسین زاده

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنوال

دیپارتمنت:  تیاتر

بيشتر...

سید فاروق فریاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بيشتر...

احمد فوادسلطانی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍پوهیالی

دیپارتمنت: موسیقی

بيشتر...

غفارملک نژاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:موسیقی

بيشتر...

هنگامه راسخ

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه

بيشتر...

جاهد احمدفانوس

درجه تحصیل:لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: موسیقی

بيشتر...

محمد علی امید

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: فوتوگرافی

بيشتر...

محسن سیفی درویش

درجه تحصیل:لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: موسیقی

بيشتر...

نرگس نوری

درجه تحصیل:لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بيشتر...

سید رسول سادات

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بيشتر...

 صلاح الدین سمندری

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: تیاتر

بيشتر...

سمیع الله نبی پور

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: سینما

بيشتر...
ام البنین ( شمسیه )حسنی

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه سازی

بيشتر...
سید زبیرهاشمی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: سینما

بيشتر...

شیلا وزیری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنمل

دیپارتمنت نقاشی

بیشتر...

مصطفی چکری

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: پوهیالی

دیپارتمنت: موسیقی

بیشتر...

لطیفه میران

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنیار

دیپارتمنت: نقاشی

بیشتر...

عنایت الله نیازی

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: پوهنمل

دیپارتمنت: نقاشی

بیشتر...