کتابخانه

 

کتابخانه پوهنحی همرابا تاسیس پوهنحی یعنی درسال 1336یکجا ایجاد کردیده که جمعاْ دارای 14000 کتوب که از آن جمله 2700 جلد کتاب ها غرض استفاده محصلین ، 4500 جلد کتابها به زبان روسی 4500 جلد آن به زبان انگلیسی 1100 جلد آن به زبان متفرقه و1200جلد مونوگراف میباشدو دارای دواطاق میباشد که شامل اطاق مطالعه واطاق برای نګهداری کتب درسی ومونوګراف هااست که درخدمت محصلین پوهنحی اقتصاد غرض مطالعه واستفاده آن قرار دارد.

اطاق مطالعه محصلین