دیپارتمنت اقتصاد ملی

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی که درسابق به نام دیپارتمنت پلانگذاري معروف بود در سال 1352 تحت عنوان ديپارتمنت انكشاف و پلانگذاري تاسيس گرديد كه با تنظيم پلان جدید درسی نام این ديپارتمنت پلانگذاري اقتصاد ملي تغير نمود فعلا اين ديپارتمنت بنام دیپارتمنت اقتصاد ملی تغیر نام یافته است.

اعضای کدر علمی دیپارتمنت اقتصاد ملی

شماره

اسم

تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

موقف در دیپارتمنت

۱

عبدالکبیر

کریمی

پوهنمل

ماستر

آمر دیپارتمنت

۲

حمید الله

نورعباد

پوهندوی

دکتور

عضو دیپارتمنت

۳

حمید الله

فاروقی

پوهنیار

ماستر

عضو دیپارتمنت

۴

تاج محمد

اکبر

پوهنمل

ماستر

عضو دیپارتمنت

۵

سیف الدین

سیحون

پوهنیار

ماستر

عضو دیپارتمنت

۶

امیرحمزه

اسلمی

پوهیالی

لسانس

عضو دیپارتمنت

۷

محمدرضا

فرزام

پوهیالی

لسانس

عضو دیپارتمنت

۸

فیروز خان

مسجدی

پوهنیار

لسانس

عضو دیپارتمنت