دیپارتمنت احصائیه واکونومتری

 

ديپارتمنت احصائيه واکونومتری در سال 1352 تاسيس گرديده وپلان درسی جدید که درسال 1365 روي دست گرفته شد، نام این دیپارتمنت به احصائيه ودموگرافي مسمي گرديد كه در آن زمان تدريس اين ديپارتمنت توسط 7 نفراستاد داخلي ويك تن استاد خارجي صورت ميگرفت در سال 1374 نام  اين ديپارتمنت به احصائيه وكمپیوتر مسمی گرديد. در کریکولم جدید نام دیپارتمنت احصایه و اکونومتری ثبت شده است.

اعضای کدر علمی دیپارتمنت شامل ده استاد ذیل میباشد

موقف دیپارتمنت

رشته تحصیل

درجه تحصیل

رتبه علمی ونام

شماره

عضو دیپارتمنت

احصائيه

ماستر

پوهنیار فضل احمدجویا

۱

عضو دیپارتمنت

احصائيه

ماستر

پوهنمل لیلی حبیب

۲

عضو دیپارتمنت

اقتصاد

ماستر

پوهنمل حسیب الله موحد

۳

آمر دیپارتمنت

اقتصاد

ماستر

پوهنیار عبدالباقی بنوال

۴

عضو دیپارتمنت

اقتصاد ومديريت

ماستر

پوهنیار عبدالکریم  سروش

۵

عضو دیپارتمنت

احصائيه و كمپیوتر

لسانس

پوهیالی حبیب الله نیازی

۶

عضو دیپارتمنت

احصائيه و كمپیوتر

لسانس

پوهیالی محمد جواد شهاب

۷

عضو دیپارتمنت

احصائيه و كمپیوتر

لسانس

پوهیالی عصمت الله رحمی

۸

عضو دیپارتمنت

احصائيه و كمپیوتر

لسانس

پوهیالی جمشید حیدری

۹

عضو دیپارتمنت

احصائيه و كمپیوتر

لسانس

پوهیالی پرتمینه وردګ

۱۰