دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات

 

در سال 1352 ديپارتمنت به نام دیپارتمنت اقتصاد تصدی در چوکات پوهنځی اقتصاد ایجاد گرديد درسال (1360) اين ديپارتمنت با تنظیم پلان جدید درسی بنام دیپارتمنت منجمنت و صنعت مسمی گرديد و درسال (1358) ديپارتمنت محاسبه به منظور تدریس مضامین محاسبوی تاسیس گرديد ودرسال (1365) ديپارتمنت محاسبه ومنجمنت صنعت باهم مدغم گرديد و مكررآ ديپارتمنت اقتصاد تصدی احیا گرديد زيرا از يك طرف تصدي ها در تمام جوامع پیشرفته وعقب مانده بمنظورانکشاف یک کشور نقش مهم داشته و از جانب دیگرمضامين محاسبوي ومنجمنت يك بخش از علم اقتصاد تصدي است. از طرف ديگر اين بخش ها با هم ارتباط نزديك علمي داشته كه نميتوان اينها را از هم جدا تدريس نمود در اين ديپارتمنت با درنظرداشت اینکه تصدیهای تجارتی ،بازاریابی ،اساسات منجمنت و نورم و ستندرد كه در برج حوت سال (1386) با ا ساس فيصله ديپارتمنت و شورای علمی پوهنځی و منظوری مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی  با در نظرداشت مضامین و کریکولم موجود این دیپارتمنت به نام منجمنت و اداره تشبثات مسمی گرديد.

اعضای کدر علمی دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

شماره

اسم وتخلص

درجه تحصيل

رشته تحصيل

رتبه علمي

موقف در دیپارتمنت

۱

محمداشرف یادگاري

ماستر

 

پوهاند

رئیس پوهنځی

۲

عبدالله حقایقی

ماستر

 

پوهاند

عضو دیپارتمنت

۳

عبدالمالک حلیمی

ماستر

 

پوهنمل

عضو دیپارتمنت

۴

هدایت الله الفی

ماستر

 

پوهنیار

عضو دیپارتمنت

۵

ذبیح الله مدثر

ماستر

 

پوهنیار

آمردیپارتمنت

۶

حکمت الله سمسور

لسانس

 

پوهنیار

عضو دیپارتمنت

7

مریم امین

لسانس

 

پوهیالی

عضو دیپارتمنت