دیپارتمنت امورمالی وبانکی

 درسال 1354 در پوهنځی اقتصاد سیستم کریدت ایجاد گرديده همزمان با ان سه ديپارتمنت تحت نام های دیپارتمنت تجارت ، ديپارتمنت پول وبانکداری ودیپارتمنت امورمالی در جمله سایر دیپارتمنت ها تاسیس گرديدند که تا اخیر سال 1359 تحت همين نام ها فعاليت داشتند. درسال 1360  هرسه ديپارتمنت به طور واحد بنام ديپارتمنت تجارت ،مالی وکریدت مسمی گرديد. كه تا سال 1369 اين ديپارتمنت  در دو رشته فارغ التحصیل به جامعه تقدیم می نمود که عبارت از رشته منجمنت تجارت ورشته مالی وکریدت بود.

در سال 1367 اين ديپارتمنت  به دیپارتمنت امور مالی وکریدت مسمی شد درسال 1369 بنابر دلايلي نام ديپارتمنت به ديپارتمنت امورمالی وپولی تغیر نمودتا انکه در اخیر سال 1387 اين ديپارتمنت آخرین عنوان خودراکه عبارت ازديپارتمنت امورمالی وبانکی باشدبه اثرفیصله مجلس دیپارتمنت وتصویب مورخ29/12/1387شوراي علمي پوهنځی اقتصادومنظوری مقامات ذیصلاح کسب نموده است.

اعضای کدر علمی دیپارتمنت امور مالی وبانکی

شماره

رتبه علمی و نام

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

موقف در دیپارتمنت

۱

پوهاند دکتور عبدالقیوم عارف

دکتورا

امورمالی وبانکی

امردیپارتمنت

۲

پوهندوی دکتور سیدمحمدټینگار

دكتورا

امور مالي وبانكي

عضو دیپارتمنت

۳

پوهندوی سید مسعود

ماستر

اقتصاد

عضو دیپارتمنت

۴

پوهنمل دکتور عبدالروف گهري

دكتورا

امور مالي وبانكي

عضو دیپارتمنت

۵

پوهنیار فیاض احمد سیار

ماستر

منجمنت انکشاف

عضو دیپارتمنت

۶

پوهنیار احمد جاوید شعیبی

ماستر

اقتصاد

معاون پوهنځی

۷

پوهنیار احسان الله نظری

لسانس

امور مالی و بانکی

عضو دیپارتمنت

۸

پوهیالی ظریفه جلالی

لسانس

امور مالی وبانکی

عضو دیپارتمنت