لابرانت یا کمپیوترلپ

 

پوهنحی اقتصاد دو اطاق کمپیوتر لپ دارد که شامل 52 پایه کمپیوترمیباشد و به کومک کشور آلمان درسال 1390 ایجاد ګردیده است و همه روزه درجریان  تدریس وارایه سمینار ها ، دایرنمودن کورس های کوتاه مدت مورد استفاده محصلین پوهنحی اقتصاد میباشد.