تاریخچه

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل  درسال 1336 بنام موسسه اقتصادي كابل ايجاد گرديد ودرسال 1337 بنام پوهنځی اقتصاد درحلقه پوهنځی هاي پوهنتون کابل شامل شد. پوهنځي اقتصاد تا سال 1340  پروگرام درسي مشترك با پوهنځی حقوق داشت،از شروع سال تعلیمی 1340 دو صنف اول ودوم خود را از پوهنځی حقوق مجزا و پروگرام مستقل را تطبيق نمود.

پوهنځي اقتصاد درسال 1341 قرار داد تواميت را با پوهنځی اقتصاد پوهنتون کلن آلمان امضا نمود که درسال 1345 پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های بوخوم وبن آلمان نیز دراین توامیت شامل گرديدند. این پوهنځی از بدو تاسیس طی پروگرام درسي چهار ساله در دو رشته كه عبارت از رشته اقتصاد ملي و اقتصاد تصدي بودند فارغ التحصيل به جامعه تقديم داشته است. این پوهنځی با داشتن سابقه 55 ساله سهم بزرگی در تربیه کادر های مسلکی و متخصص در رشته های مختلف اقتصاد ایفا نموده چنانچه تا سال 1391 در طی 50 دوره به تعداد 3536 نفر فارغ التحصیل به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنځی  اقتصاد در حال حاضر نظر به امکانات موجود قادر به پاسخگویی و جذب منظم محصلین به پیمانه که از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی می شوند، نمی باشد. این پوهنځی در حال حاضر دارای تعمیر است که سال ها پیش برای یک تعداد مشخص محصلین ایجاد گردیده بود.

پوهنځی اقتصاد که درسال 1336 تاسیس گردیده که باداشتن 8 اطاق درسی ویک اطاق کتابخانه دارای دوبخش بوده که عبارت ازبخش روزانه وبخش شبانه و شامل پنج دیپارتمنت فعال و سه دیپارتمنت دیگر در نظر است تا در آینده ایجاد گردد میباشد، که عبارت انداز:

بخش روزانه

 1. دیپارتمنت امورمالی
 2. دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات
 3. دیپارتمنت احصائیه  اکونومتری.
 4. دیپارتمنت اقتصاد ملی
 5. دیپارتمنت مدیریت سیستم معلوماتی
 6. دیپارتمنت محاسبه ( در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد)
 7. دیپارتمنت پول و بانکداری ( در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد)
 8. دیپارتمنت  انکشاف اقتصادی ( در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد)

بخش شبانه

 1. دیپارتمنت امورمالی وبانکی .
 2. دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات
 3. دیپارتمنت اقتصادملی