نصاب درسی

استراتیژی تحصیلی :

مدت برنامه آموزشی این پوهنځی و یا  مدت که یک محصل میتواند  سند لیسانس در رشته اقتصاد  را از این نهاد اخذ نماید چهار سال میباشد. که دربر گیرنده هشت(8) سمستر درسی میباشد. این برنامه تحصیلی چهار ساله در دو مرحله تقسیم میگردد، مرحله اول آن چهار سمستر را دربر دارد که در آن مضامین اساسی یا ابتدایی ( Basic Subjects  ) که آموزش آنها لازمی بوده و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد میباشد. در ختم مرحله اول مشمولین باید شایستگی و مهارت های بخصوص را درمورد لسان انگلیسی تخصصی، ریاضیات و احصایه ومهارت های فردی ( کمپیوتر) را فرا گیرند. در ختم این مرحله محصلین با اجرای برنامه های انترنشیپ ها دانش تیوریکی و فعالیت های عملی رادرمحیط کاری تطابق میدهند. برای اجرای انترنشپ ها با ادارات مختلف دولتی و خصوصی قرارداد های ایجاد گردیده تا برای محصلین این فرصت فراهم شود.

چهارسمستربعدی مرتبط به مرحله دومی تخصصی میباشد،آموزش مضامین مرحله دوم به شکل اجباری واختیاری بوده بنابه حیث مکلفیت محصلین قرارمیگیرد.محصلین برنامه لیسانس اقتصادفراگرفتن مضامین اختیاری و مضامین حتمی رشتوی را به حیث مکلفیت باید تعقیب نمایند.

در این مرحله تدریس بخش از مضامین لازمی و حتمی برای همه مشمولین برنامه میباشد ولی متباقی آن به شکل اختیاری میباشد، یعنی محصلین حق دارند تا مطابق رشته و مسلک خویش آنرا انتخاب نمایند.

علاوه بر تحریر مونوگراف برای درجه لیسانس محصلین باید حد اقل یک سیمنار را در مورد یکی از موضوعات  تخصصی در جریان سمستر هفتم یا هشتم تعین و در محضر محصلین و استادان ارایه و از آن دفاع  نمایند. در جریان سمستر هشتم محصلین مکلف به تحریر مونوگراف میباشند که موضوع آن با مشوره دیپارتمنت مربوطه تعین و بعد از تحریر در محضر هیت ژوری ارایه و از آن دفاع میگردد. بعد از تایید ریاست پوهنځی به کتابخانه های مربوطه سپرده می شود. تحریر مونوگراف شرط حتمی فراغت میباشد.لست مضامین دیپارتمنت مدیریت سیستم معلوماتی


شماره

اسم مضامین

نمبر مضمون

تعداد ساعت

تدریس در سمتر

تعداد کریدیت

در سمستر

1

تقافت اسلامی           

B-IS-CRS-01-01

1

1

2

Introduction to Information Systems

B-IS-ISC-01-01

2

2

3

Personal Productivity Tools

B-IS-ISC-01-02

2

2

4

Business English

B-IS-FLC-01-01

2

2

5

English for IS Professionals

B-IS-FLC-01-02

2

2

6

ریاضی خطی                     

B-IS-MSE-01-01

2

2

7

تحلیل ( ریاضی)                           

B-IS-MSE-01-03

2

2

8

محاسبه مالی1-2                           

KU-EC-BME-012

2

2

9

اساسات اقتصاد خورد1-2-3             

KU-EC-BME-011

3

3

10

Introduction to Computer Programming

B-IS-ISC-08-02

2

2

11

مضامین انتخابی

B-IS-ISE

2

2

12

اساسات امورمالی عامه

KU-EC-BME-016

3

3

13

مبادی حقوق

KU-EC-BME-017

2

2

14

Introduction to Data and Information Management

B-IS-ISC-02-01

2

2

15

Data and Information Management (laboratory exercises)

B-IS-ISC-02-02

2

2

16

سنجش مصارف  1-2

KU-EC-BME-020

3

3

17

احصاییه

KU-EC-BME-007

3

3

18

سنجش های اقتصادی

KU-EC-BME-008

2

2

19

Introduction to IS Project Management

B-IS-ISC-05-01

2

2

20

IS Project Management (project work)

B-IS-ISC-05-02

2

2

21

تمویل

KU-EC-BME-027

2

2

22

اساسات مدیریت

KU-EC-BME-031

2

2

23

سرمایه گذاری

KU-EC-BME-032

2

2

24

حقوق تجارت

KU-EC-BME-027

2

2

25

Introduction to Enterprise Architecture

B-IS-ISC-03-01

2

2

26

Introduction to IT Infrastructure

B-IS-ISC-04-01

2

2

27

مدیریت

KU-EC-BME-BAM-04

3

3

28

مدیریت بازاریابی

KU-EC-BME-BAM-05

3

3

29

مدیریت کنترول کیفیت

KU-EC-BME-BAM-06

3

3

30

بودجه عامه( تیوری) و (سیاست)

KU-EC-BME-BAM-02

3

3

31

آموزش های عملی(تریینگ)

KU-EC-BME-BAM-15

2

2

32

Introduction to System Analysis and Design

B-IS-ISC-06-01

2

2

33

System Analysis and Design (project work)

B-IS-ISC-06-02

2

2

34

مدیریت تشبثات

KU-EC-BME-BAM-12

3

3

35

تهیه وتدارکات

KU-EC-BME-BAM-13

2

2

36

اقتصاد منطقوی

KU-EC-BME-BAM-09

3

3

37

Introduction to IS Strategy, Management, and Acquisition

‌B-IS-ISC-07-01

2

2

38

IS Strategy, Management, and Acquisition (project work)

‌B-IS-ISC-07-02

2

2

39

مدیریت منابع بشری

KU-EC-BME-BAM-18

3

3

40

مدیریت مالی

KU-EC-BME-BAM-19

3

3

41

بانکداری

KU-EC-BME-BAM-16

3

3

42

استقراض دولت

KU-EC-BME-BAM-22

3

3

43

سیمینار

B-IS-BST-01-01

3

3

44

تیزس

B-IS-BST-01-02

5

5

 

 

تعداد کریدت های مورد نیاز برای تکمیل برنامه تحصیلی

در این برنامه آموزشی چهار ساله 148 کریدت ساعت در نظر گرفته شده است. پوهنځی ها نظر به لایحه کریدت مطابق کریکولم خویش میتوانند حد اقل ( 136) کریدیت ساعت را تکمیل نمایند. کریدت ساعت واحد درسی است که به اساس آن نصاب دوره تحصیلی با تفکیک سمستر ها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعین می شود. یک کریدت 16 ساعات درسی دریک سمستر میباشد. در این برنامه آموزشی (16) کریدت ساعت مربوط می شود به مضامین پوهنتون شمول و اختیاری، (43) کریدیت ساعت تخصیص داده شده است به مضامین اساسی که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی می باشد و اساس معلومات اختصاصی را تشکیل می دهد. (78) کریدیت ساعت تعلق می گیرد به مضامین اجباری تخصصی و غیر قابل تعویض که رشته تخصصی را می سازد. (11) کریدت ساعت به مونوگراف و سیمنارمربوط می شود.

تعداد کریدت های هر مضمون و کود نمبر آن در ضمیمه (1) ارایه گردیده است.

کتگوری مضامین و فیصدی آنها:

در این نصاب تحصیلی که جمعآ 148 کریدت در نظر گرفته شده است مضامین به  تفکیک گتگوری و فیصدی آن قرار ذیل میباشند :

  1. مضامین اساسی 43 کریدت ( 29.1%)
  2. مضامین عمومی و اختیاری 16 کریدت ( 10.8%)
  3. مضامین تخصصی 78 کریدت (52.7%)
  4. مونوگراف و سیمنار ها 11 کریدت (7.4%)

 تناسب کار های عملی و نظری:

تمام مضامین که در این برنامه چهار ساله تدریس میشود دارای کار عملی و نظری خواهد بود. مضامین تخصصی هر رشته نظر به محتوای مضمون کار های عملی مشخص خود را دارا بوده و در ساحه مشخص عملی میگردد. که 20% مجموع نمرات به کار های عملی ، 20% به امتحان وسط سمستر و 60% به امتحان نهایی در نظر گرفته شده است.