وضعیت فعلی

 

پوهنځی اقتصادازشروع سال 1391باکوشش های زیادآن به تعدادپنجم کمیته که هرکمیته دارای فعالیت های جداگانه میباشدایجادکرده است.

 1. کمیته کریکولم :

تنظیم پروگرام های درسی سمستربه سیستم کریدت وسایر فعالیت ها که درسال 1392 به دروس خویش را به سیستم کریدت آغازخواهد نمود.

 1. کمیته نظم ودسپلین محصلین:

این کمیته مشتمل خود محصلین بوده ومحصلین که مطابق قانون ومقررات را دروقت تدریس مراعات نمی کند به این کمیته معرفی گردیده است.

 1. کمیته تضمین کیفیت وارزیابی خودی:

این کمیته تدریس استادان ومضامین وکریکولم تحصیلی وسایر فعالیت ها که مطابق لایحه تحصیلی نباشد نظارت نموده وجلوگیری به عمل میاورند.

 1. کمیته امتحانات:

این کمیته تنظیم وترتیب نمودن شقه ها وچک کردن آن با توحید نمرات  سمستراول روزانه وسمستر دوم شبانه سال 1391به عهده داشته وازامورامتحانات بطور  روزمره ارزیابی بعمل آمده است .

 1. کمیته بورس ها :

که دراین کمیته اساتید و ومحصلین که به تمام معیارات برابر میباشد غرض تحصیل داخل وخارج از کشور معرفی مینماید.

سایر فعالیت های:

 1. این پوهنځی در شروع سال 1391به تعداد دواتاق کمپیوتر لپ  را ایجاد نموده که  باداشتن 52 پایه کمپیوتر وپروجکتوردرقسمت تدریس مورد استفاده محصلین میباشد.
 2. ایجادبرنامه ماستری دیپارتمنت امورمالی وبانکی که تدریس آن درسوم حمل سال 1392 با جذ ب 25 نفرآغاز ګردیده است .
 3. ترمیم فاکولته وپیاده روها آن باکمک محصلین واستادان .
 4. بازسازی کتابخانه پوهنځی .
 5. ایجاد کنفرانس هاوسمیناربرای محصلین درپوهنځی.
 6. معرفی محصلین صنوف سوم غرض آموزش کارهای عملی به وزارت های مربوط آن.

ترتیب وتنظیم نمودن تقسیم اوقات درسی ُ ترتیب نمودن تقسیم اوقات امتحانات واخذ امتحانات چانس اول ُ دوم وسوم وترتیب نمودن عرایض تجدید نظر بطور سمستروار.