اهداف

افغانستان در اثر جنگ های متداوم در طی چند سال اخیر نتوانسته  خدمات تحصیلی را از نهاد های تحصیلی خویش مطابق به نیازمندی های جامعه و تقاضای بازار کار ، با کیفیت عالی و ستندرد های معتبر بین المللی داشته باشد. اما در حال حاضر که کشور به سوی پیشرفت و ترقی به پیش میرود، وضیعت اقتصادی بهبود یافته، رشد اقتصادی بهتر شده و نهاد های دولتی ، شخصی و نیمه دولتی برای پیشبرد فعالیت های خویش نیاز به افراد و اشخاص تحصیل کرده دررشته های مشخص دارد. افغانستان در تمام عرصه ها مخصوصآ در عرصه پالیسی سازی ، امور مالی و بانکی، منجمنت و اداره و احصایه و کمپیوتر نیاز به افراد تحصیل کرده دارد  و پوهنځی اقصاد پوهنتون کابل با درک این مسآله و با درک  جامع از این نیاز مندی ها برای جامعه و کشور خویش فارغان را در چهار رشته اقتصاد ملی ( پالیسی سازی )، منجمنت و اداره ، امور مالی و بانکی و احصایه و اکونومتری تقدیم می نماید.  نیاز های تحصیلی کشور خارج از این نبوده لهذا اهداف آموزشی این پوهنځی را میتوان در جمله ماموریت آن  قرار ذیل ارایه نمود:

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل یک نهاد تحصیلی دولتی بوده که در حال حاضر در بخش های روزانه و شبانه فارغین به سویه لیسانس را عرضه میدارد و متعهد است به :

  • فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های اقتصادی و ارزش های که محصلین را توانا بسازد تا این مشخصات را فعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و در آن موفق باشند.
  • عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.
  • تقویت و بهبود پوهنځی و سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیش رفته و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور ، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.
  • سهم گیری اساتید ، کارمندان و محصلین را در غنی مندی کار های عام المنفعه جامعه مدنی ، تصدی های تجارتی و نهاد های دولتی در سطح محلی و ملی افزایش دهد. و این کار توسط ارایه خدمات تحقیق های منظم، مشاورت ها و برنامه های آموزشی  به رهبری اساتید پوهنځی و محصلین انجام می شود.