جلسه نوبتی ماه قوس سال ۱۳۹۸:

 

جلسه نوبتی آمریت ارتقای کیفیت با حضور اعضای این کمیته به روز شنبه مورخ ۹ قوس سال جاری در دفتر ارتقای کیفیت پوهنتون کابل برگزار گردید. در این جلسه محترم پوهندوی محمد نعیم عظیمی معاون علمی پوهنتون کابل نیز اشتراک ورزید. ایشان در شروح جلسه از زحمات اعضای این کمیته قدردانی بعمل اورده تجارب و دستاورد های جدید در این راستا را با اعضای کمیته شریک نمودند. همچنان جناب معاون صاحب علمی تاکید ورزید تا در قسمت ارزیابی و نظارت برنامه های علمی تاکید بیشتر صورت گیرد. بعدا، محترم پوهنمل لیلا نادر پلان عملیاتی که جهت تطبیق نطارت سالانه سال ۱۳۹۸ تهیه و ترتیب نموده بود با اعضا شریک ساخته در باره هر بخش آن معلومات کافی ارایه نمود. جلسه با جر و بحث های علمی در باره موارد مختلف پلان عملیاتی نظارت سالانه ادامه یافت و به سوالات اعضای محترم جوابات قناعت بخش داده شد.