جلسه نوبتی ماه عقرب سال ۱۳۹۸

 

جلسه نوبتی آمریت ارتقای کیفیت با حضور اعضای این کمیته به روز شنبه مورخ  ۲۵ عقرب سال جاری در آمریت ارتقای کیفیت تدویر یافت.

پوهنمل لیلا نادر آمر ارتقای کیفیت پوهنتون کابل رهبری جلسات این کمیته را بر عهده دارد و طبق معمول در شروع حضور  اعضای کمیته را خوش آمدید گفته و از کارکرد های آنان در امورات ارتقای کیفیت قدردانی بعمل آورد.

موضوعات مهم که در جلسه مورد بحث قرار گرفت شامل اقدامات لازم در قسمت نظارت  سالانه برنامه های علمی سال ۱۳۹۸ پوهنتون کابل میگردید، و در ضمن تاکید جدی بالای پروسه جمع آوری معلومات از طریق محصلان برای تکمیل نظارت سالانه صورت گرفت. در پرسشنامه های که باید به دسترس محصلان جهت جمع آوری معلومات از طریق محصلان صورت میگیرد بعضی نواقص دیده میشد که به همکاری اعضای محترم این کمیته نواقص آن شناسایی و اصلاح گردید.   در اخیر جلسه، پرسشنامه های مورد نیاز در دسترس اعضای محترم کمیته قرار داده شد تا اقدامات لازم را در جمع آوری معلومات از طریق محصلان شروع نمایند.