ورکشاپ آگاهی دهی عملی برای آمرین دیپارتمنت های که شامل مرور دوره ای استند

 

برای اینکه آمرین محترم دیپارتمنت ها در تطبیق و نگارش گزارش مرور دوره ای دیپارتمنت های شان مشکل نداشته باشند، آمریت ارتقای کیفیت تصمیم گرفت تا به طور عملی با امرین محترم پوهنحی های علوم وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی نشست داشته باشد تا اجراعات به گونه بهتر صورت گیرد. تمام آمرین محترم دیپارتمنت ها از این اقدام نیک آمریت ارتقای کیفیت اظهار خرسندی نموده و از همکاری های همیشگی این آمریت قدردانی بعمل آوردند. در این ورکشاپ، تمام موارد مهم که در نگارش گزارش مرور دوره ای لازم بود برای اشتراکنندگان شریک ساخته شد. همچنان تاکید ورزیده شد تا گزارش با اسناد و شواهد قانع کننده جهت ارزیابی به معاونیت محترم علمی پوهنتون کابل ارسال گردد.