ورکشاپ آگاهی دهی در مورد مرور دوره ای برای روسا و آمرین پوهنحی های علوم وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی

در سال 1398 هجری شمسی، طبق پلان تطبیقی پالیسی بازنگری برنامه‌های علمی در پوهنتون کابل، ابتدا تمامی برنامه‌های علمی مورد نظارت سالانه قرار گرفته و سپس چهار پوهنحی که در آن پوتانسیل ضعف بیشتر مشهود بود در لست پوهنحی های قرار گرفت که باید مرور دوره ای در آنها تطبیق میگردید. جهت تطبیق درست از روند مرور دوره ای نیاز بود تا روسا و آمرین دیپارتمنت های متذکره آگاهی کامل در این مورد داشته باشند. بنا، آمریت ارتقای کیفیت ورکشاپ آگاهی دهی را برای روسا و آمرین پوهنحی های علوم وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی در تالار کنفرانس پوهنحی وترنری دایر نمود. این ورکشاپ دربرگیرنده موضوعات کلیدی در مورد نقش مرور دوره ای، پالیسی تطبیق آن، روند تطبیق آن و مسولیت های روسا و آمرین دیپارتمنت ها در پروسه اجرای مرور دوره ای واضح گردید. ورکشاپ با شریک ساختن پلان کاری که شامل بخش های مختلف مرور دوره ای بود به پایان رسید. همچنان تمام مواد ها و معلومات برای اشتراکنندگان از طریق ایمیل شریک ساخته شد تا در صورت ضرورت در آینده از آنها استفاده بعمل آید.