ورکشاپ آگاهی دهی برای اعضای کمیته ارتقای کیفیت

اعضای کمیته ارتقای کیفیت منحیث پل ارتباطی میان آمریت ارتقای کیفیت و پوهنحی های مربوطه شان فعالیت مینمایند. یکی از مسولیت های مهم اعضای این کمیته شامل اگاهی دهی در مورد برنامه  های ارتقای کیفیت به دیپارتمنت ها میباشد. به منظور تطبیق و اجرای درست این مسولیت، باید در قدم اول خود اعضای این کمیته آگاهی درست از موضوعات مرتبط به ارتقای کیفیت را داشته باشند تا بتوانند دیپارتمنت و اعضای فرعی کمیته شانرا آگاهی دهند. بنا، آمریت ارتقای کیفیت ورکشاپ آگاهی  دهی را برای اعضای این کمیته دایر نمود. این ورکشاپ شامل موضوعات مختلف در مورد ارتقای کیفیت بود و به تمام سوالات اشتراکنندگان پاسخ های قناعت بخش داده شد. در ختم ورکشاپ، تمام مواد ها و معلومات از طریق ایمیل برای اعضا شریک ساخته شد تا در هنگام ضرورت دچار مشکل نگردند.