ورکشاپ آگاهی دهی برای کارمندان و محصلان

کارمندان و محصلان نیز نقش بارزی در قبال ارتقای کیفیت دارند. پس لازم است تا همه آنها در موارد مرتبط به ارتقای کیفیت معلومات کافی داشته باشند. جهت بلند بردن سطح آگاهی آنان، آمریت ارتقای کیفیت ورکشاپ اگاهی دهی را برای کارمندان و محصلان پوهنتون کابل در تالار علمی دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل دایر نمود. به منظور تشویق و ترغیب هر چی بیشتر کارمندان اداری و محصلان، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و مشاور ارشد رییس صاحب جمهور در بخش تحصیلات عالی در این ورکشاپ اشتراک ورزیده بودند. ورکشاپ متذکره بیشتر بالای مرور دوره ای برنامه های علمی، نقش مدیران تدریسی و نقش محصلان در قبال ارتقای کیفیت تاکید مینمود. در این ورکشاپ نتنها کارمندان و محصلان بلکه بعضی روسای محترم پوهنحی ها نیز اشتراک داشتند. طبق معمول ورکشاپ با سوالات و جوابات اختتام یافت.