ورکشاپ آگاهی دهی برای آمرین دیپارتمنت ها

تدویر برنامههای آموزشی و سایر فعالیتهای نهاد تحصیلی در هماهنگی با کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی یکی از مسولیت های عمده آمرین دیپارتمنت ها را در قبال ارتقای کیفیت نشان میدهد.برای اینکه آمرین محترم دیپارتمنت ها به طورکامل بتوانند  در مورد  تطبیق برنامههای تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت معلومات داده بتوانند و جریان تضمین کیفیت به سطح دیپارتمنت ها به صورت درست صورت گیرد، لازم است تا سطح اگاهی آمرین دیپارتممنت ها در مورد ارتقای کیفیت ذریعه دایر نمودن ورکشاپ های آگاهی دهی بلند برود. زیرا، دیپارتمنت ها به مثابه تهداب اکادمیک، نقش ارزنده در بهبود کیفیت دارد. به این اساس، آمریت ارتقای کیفیت ورکشاپ را برای آمرین دیپارتمنت ها دایر نمود تا  معلومات کافی در مورد مسایل مربوط به ارتقای کیفیت ارایه گردد.