ورکشاپ آگاهی دهی برای روسای پوهنحی ها:

به منظور تطبیق بهتر موارد ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی های پوهنتون کابل، ورکشاپ آگاهی دهی در مورد نظارت سالانه و مرور دوره ای در تالار شورای علمی پوهنتون کابل دایر گردید. در این ورکشاپ نقش روسای پوهنحی ها و اینکه چگونه برنامه های علمی در سطح پوهنحی نظارت گردند واضح گردید. در این ورکشاپ نتنها روسای محترم بلکه تمام اعضای محترم شورای علمی پوهنتون کابل حضور داشتند. ورکشاپ متذکره شامل معلومات کافی در مورد نظارت سالانه و مرور دوره ای، پروسه و چگونگی تطبیق آنها و پالیسی های مشخص آنها واضح گردید. ورکشاپ با سوالات، جوابات و جر و بحث در مورد این دو مورد به پایان رسید.