نظارت سالانه برنامه‌های علمی

نظارت سالانه برنامه‌های علمی

نظارت سالانه یک پروسه رسمی بوده که در تمام پروگرام های علمی نهاد های تحصیلی هر سال یکبار تطبیق میگردد و هدف ان مرور برنامه های علمی بوده و شناخت ساحات که ضرورت به پیشرفت دارند میباشد. در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی تمام برنامه های علمی پوهنتون کابل نظارت سالانه را موفقانه اجرا نمودند. ذریعه تطبیق نظارت سالانه، پوهنحی های این نهاد علمی توانستند نقاط قوت و ضعف شانرا شناسایی و پلان عملیاتی جهت عملکرد جدی به نقاط ضعف تهیه و ترتیب نمایند. قابل یادآوریست که پلان های کاری تهیه شده به منظور تطبیق نقاط ضعف آماده گردیده اند و اجرات لازمه در عملکرد هر فعالیت جریان دارد.

مرور دوره ای

در سال تحصیلی 1396 – 1397 و در جریان اجرای دورۀ آزمایشی پالیسی بازنگری برنامه‌های علمی، پوهنتون کابل اولین پوهنتونی بود که با درنظرداشت مفاد پالیسی و به منظور معقول‌سازی برنامه‌های علمی در مقطع ماستری، دو برنامۀ ماستری اقتصاد ملی و مالی و بانکی را با توجه به مشابهت بیش از (70) فیصد نصاب با هم مدغم نمود و این نتیجۀ ملموس و مشهود را به نمایش گذاشت.

در سال 1398 هجری شمسی، طبق پلان تطبیقی پالیسی بازنگری برنامه‌های علمی در پوهنتون کابل، ابتدا تمامی برنامه‌های علمی مورد نظارت سالانه قرار گرفته و سپس چهار پوهنحی که در آن پوتانسیل ضعف بیشتر مشهود بود؛ مورد مرور دوره‌ای نیز قرار گرفت که از قرار:

 1. پوهنحی علوم اجتماعی شامل تمامی دیپارتمنت‌های آن؛
 2. پوهنحی روان‌شناسی و علوم تربیتی با تمامی دیپارتمنت‌های آن؛
 3. پوهنحی علوم وترنری با تمامی دیپارتمنت‌های آن؛
 4. پوهنحی زراعت با تمامی دیپارتمنت‌های آن.

از آنجایی‌که مشکلات ساختاری در هر یک از پوهنحی‌های فوق به گونه‌ای مشهود وجود داشت، کمیتۀ ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت پوهنتون کابل تحت ریاست معاون علمی پوهنتون کابل تصمیم گرفت تا این نهادهای علمی پوهنتون مورد بازنگری دوره‌ای قرار بگیرد تا برمبنای برایند این بازنگری بتوان تصامیم لازم و معقول را اتخاذ کرد. پروسۀ مرور دوره‌ای کوتاه مدت نبوده و مراحل مختلف را در برداشت که بطور خلاصه از روند پیشبرد آن قرار زیر یادآوری می‌شود:

 1. دایر نمودن ورکشاپ های آگاهی دهی برای روسا، آمرین دیپارتمنت ها و اساتید پوهنحی هایی‌که شامل پلان مرور دوره‌ای در سال ۱۳۹۸ بودند؛
 2. تهیه و تدوین پلان کاری که براساس آن پوهنحی‌های مربوطه کار های مربوط به مرور دوره‌ای را بدرستی انجام دهند؛
 3. ایجاد کمیته مشخص بنام کمیته مرکزی یا پنل به منظور قضاوت بهتر و عادلانه؛
 4. تعقیب و پیگیری از روند پیشرفت اوامر مربوطه در پوهنحی‌ها به شکل منظم توسط معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت؛
 5. دایر نمودن تریننگ‌های آگاهی‌دهی به شکل عملی برای روسا، آمرین دیپارتمنت‌ها و اساتید هر پوهنحی به شکل جداگانه تا گزارش بازنگری مرور دوره‌ای شان را به گونه‌ای معیاری تهیه و تدوین نمایند؛
 6. مرور گزارش‌های هر پوهنحی توسط معاون صاحب علمی و آمر تضمین کیفیت و فراهم نمودن پیشنهادات مشخص (فیدبک)؛
 7. ارسال دوباره گزارش‌ها به منظور اصلاحات و نهایی‌سازی؛
 8. مصاحبه با اعضای مربوطه هر پوهنحی به شمول فارغان؛
 9. تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری.

بعد از تطبیق مراحل یاد شده، معاونیت علمی و آمریت تضمین کیفیت پوهنتون کابل با درنظرداشت مرور گزارش‌ها، نظریات هیات و نتایج حاصله به این نتیجه رسیدند که دروس در تمام دیپارتمنت‌های پوهنحی های علوم وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی به طورت عادی بوده ولی در بعضی دیپارتمنت های پوهنحی‌های یاد شده نقاط بررسی گردید که لازم است تا تصامیم جدی به منظور بلند بردن کیفیت و بروز ساختن دیپارتمنت‌ها اتخاذ گردد.

عکس ها از جریان سیمینار آگاهی دهی به منظور تطبیق بهتر نظارت سالانه و مرور دوره ای