جلسات و ورکشاپ های آگاهی دهی آمریت تضمین کیفیت

 

معلومات در مورد جلسات و ورکشاپ های آگاهی دهی آمریت تضمین کیفیت

 

تدویر جلسات منظم، سازماندهی ورکشاپ ها، سیمینار ها، کنفرانس های علمی و اگاهی دهی برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح پوهنتون، تدویر برنامههای آموزشی و سایر فعالیتهای نهاد تحصیلی در هماهنگی با کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی از جمله مسولیت های عمده کمیته ارتفای کیفیت را تشکیل میدهد. بنا، آمریت تضمین کیفیت در هر ماه دو بار جلسات منظم را به روز های شنبه دایر مینماید و اجندای جلسات این کمیته موارد مرتبط به تضمین کیفیت در سطح پوهنتون کابل میباشد. تمام اعضای کمیته، نماینده های پوهنحی های که اعضای داخلی این کمیته را تشکیل میدهد میباشند. اعضای محترم این کمیته از طریق جلسات به معلومات شان افزوده و همواره از روند اعتباردهی برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنحی نظارت مینمایند. برعلاوه، هدف اساسی از دایر نمودن جلسات منظم ارایه معلومات در مورد تطبیق برنامه های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی های پوهنتون کابل میباشد تا  آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و برنامه های مربوط به تضمین کیفیت به همکاری اعضای محترم کمیته فراهم گردد.

آمریت تضمین کیفیت جهت تشویق و ترغیب استادان و کارمندان این نهاد اکادمیک و جهت فراهم سازی معلومات در مورد عملی نمودن بهتر موارد مربوطه و ترویج فرهنگ تضمین کیفیت ورکشاپ های آموزشی را به طور منظم در سطوح مختلف دایر نموده است. دایر نمودن چنین ورکشاپ ها کمک نموده است تا موارد که قبلا تطبیق انها رایج نبوده به گونه سهلتر تطبیق گردد. ورکشاپ های های آگاهی دهی بنابر پلان کاری منظم و مشخص در سطوح مختلف دایر میگردد تا تمام موارد مربوطه ارتقای کیفیت به صورت درست آن اجرا گردد.