فعالیت های عمده کمیته ارتقای کیفیت

فعالیت های عمده کمیته ارتقای کیفیت در سالهای اخیر

نتیجه

تکمیلی فعالیت براساس پلان

مسولین

توضیحات لازمه در مورد فعالیت

فعالیت

شماره

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • روسای پوهنحی ها
 • آمرین دیپارتمنت ها
 • نماینده کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی
 • مدیران تدریسی

تمام پوهنحی های پوهنتون کابل بشمول ۹۶ پروگرام علمی پلان استراتیژیک پنج ساله شانرا دارند.

دیزاین پلان استراتیژیک

۱

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • آمریت ارتقای کیفیت
 • روسای پوهنحی ها
 • آمرین دیپارتمنت ها
 • نماینده کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی
 • مدیران تدریسی

دوسیه های تضمین کیفیت ریاست پوهنحی ها، دیپارتمنت ها، استادان و کارمندان اداری براساس معیار های اصلی و فرعی قبول شده ارتقای کیفیت تهیه و تنظیم گردیده است.

تهیه و تنظیم دوسیه های کاری و تدریسی

۲

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • آمریت ارتقای کیفیت
 • روسای پوهنحی ها
 • آمرین دیپارتمنت ها
 • استادان
 • نماینده کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی
 • مدیران تدریسی

شیوه های مختلف ارزیابی بشکل رسمی در تمام پوهنحی های پوهنتون کابل تطبیق و تحلیل گردیده است.

تکمیل شیوه های مختلف ارزیابی بشکل رسمی

۳

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • آمریت ارتقای کیفیت
 • روسای پوهنحی ها
 • آمرین دیپارتمنت ها
 • استادان
 • نماینده کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی
 • مدیران تدریسی

تمام فعالیت های مربوط به ارتقای کیفیت نظر به چک لست وزارت محترم تحصیلات عالی مستدسازی گردید.

مستندسازی تمام فعالیت های مربوط به ارتقای کیفیت

۴

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • نماینده های کمیته ارتقای کیفیت

تمام دوسیه های کاری و تدریسی پوهنحی های پوهنتون کابل توسط معاون صاحب علمی و نماینده های کمیته ارتقای کیفیت مرور و ارزیابی گردید

ارزیابی داخلی

۵

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • نماینده های کمیته ارتقای کیفیت

با استفاده از چک لست های مشخص تمام دوسیه ها چک و فیدبک لازمه جهت اصلاح داده شد.

اصلاح دوسیه ها

۶

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • نماینده های کمیته ارتقای کیفیت

تمام دوسیه ها دوباره مرور و بازرسی شد تا اطمینان کامل از اصلاحات حاصل شود.

مرور دوباره دوسیه ها

۷

مثبت

بلی

مسولین موظف از وزارت محترم تحصیلات عالی

پوهنتون کابل، ریاست پوهنحی ها و دیپارتمنت ها بشمول تمام دوسیه های کاری و تدریسی توسط بورد محترم وزارت تحصیلات عالی بشکل رسمی بررسی گردید.

ارزیابی خارجی

۸

مثبت

بلی

پوهنتون کابل

پوهنتون کابل سند اعتبار ملی را رسما اخذ نمود.

اخذ اعتبار ملی

۹

مثبت

بلی

معاون صاحب علمی و آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

بعد از اخذ اعتبار ملی، تصمیم گرفته شد تا در اکادمی اسیا نیز پوهنتون کابل شمولیت پیدا کند.

کاندید در اعتبار اکادمی آسیا

۱۰

مثبت

بلی

 • آمر ارتقای کیفیت
 • دو نماینده کمیته ارتقای کیفیت

 

آمر ارتقای کیفیت پوهنتون کابل با دوتن از نماینده های کمیته رسما به شهر استانبول ترکیه به منظور اشتراک در ورکشاپ نظارت سالانه و مرور دوره یی اشتراک نمودند.

اشتراک کنندگان بحیث ترینران ملی شناخته شدند.

سفر رسمی به شهر استانبول، ترکیه

۱۱

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • آمر ارتقای کیفیت و ترینران ملی

روسای پوهنحی های پوهنتون کابل، آمرین دیپارتمنت ها، استادان، کارمندان و محصلان از اهمیت نظارت سالانه و مرور دوره یی آگاهی حاصل نمودند.

دایرنمودن ورکشاپ های آگاهی دهی در مورد نظارت سالانه و مرور دوره یی

۱۲

مثبت

بلی

 • معاون صاحب علمی
 • آمریت ارتقای کیفیت
 • روسای پوهنحی ها
 • آمرین دیپارتمنت ها
 • استادان
 • نماینده کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی
 • مدیران تدریسی

تمام برنامه های علمی در سطح پوهنتون کابل از طریق نظارت سالانه مرور گردید و گزارش تکمیلی آن ترتیب داده شد. بعدا گزارش واحد نظارت سالانه پوهنتون کابل آماده و رسما به ریاست محترم تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی ارسال گردید.

تکمیل نظارت سالانه

۱۳

مثبت

بلی

در پوهنحی های یادشده کار در جریان است.

 • معاون صاحب علمی
 • آمریت کمیته ارتقای کیفیت
 • روسا و آمرین دیپارتمنت های مربوطه
 • دو پروگرام ماستری در پوهنحی اقتصاد براساس پروسیجر مرور دوره یی مدغم گردید.
 • چهارپوهنحی دیگر: وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی تحت پروسه مرور دوره یی قرار گرفته اند.

تطبیق مرور دوره یی

۱۴

مثبت

بلی

معاون صاحب علمی و آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

پلان استراتیژیک مشخص برای آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل ترتیب گردید که پلان های پنج ساله این کمیته را مشخص ساخته است.

تهیه و تدوین پلان استراتیژیک مشخص برای آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

۱۵

مثبت

بلی

آمریت ارتقای کیفیت

رهنمود ساختاری و وظیفوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل ترتیب داده شد که وظایف و مسولیت های مسولین کمیته ارتقای کیفیت و افراد مسول در این پروسه را مشخص نموده است.

تهیه و ترتیب رهنمود ساختاری و وظیفوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

۱۶

مثبت

بلی

آمریت ارتقای کیفیت

 ورکشاپ های آموزشی در چهار پوهنحی : وترنری، زراعت، علوم اجتماعی و روانشناسی برای روسا، آمرین دیپارتمنت ها، استادان و اعضای کمیته مرکزی یا پنل جهت اجرای مرور دوره یی دایر گردید.

دایرنمودن ورکشاپ های آموزشی برای روسا، آمرین دیپارتمنت ها، استادان و اعضای کمیته مرکزی یا پنل جهت اجرای مرور دوره یی

۱۷