مسولیت های ارتقای کیفیت

 

کمیته ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل متشکل از کمیته داخلی و یا واحد داخلی تضمین کیفیت بوده که تنها به آن خلاصه نمیشود چون متشکل از واحد های فرعی، مراکز خلاقیت و غیره نیز میباشد.

آمریت ارتفای کیفیت پوهنتون کابل

این آمریت بیشتر در راستای ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نظارتهای مستمر از برنامههای علمی که  در پوهنتون کابل موجود است،مسؤولیت دارد.

مسولیت های آمریت ارتقای کیفیت

 • تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت نهاد تحصیلی، جهت رسیدن به معیارهای بین المللی.
 • ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبینی شده و استراتیژی وزارت تحصیلات عالی؛
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پلان کاری و ارتقای سطح دانش مسلکی آنها؛
 • .  همکاری در جریان اعتباردهی، تدویر برنامههای آموزشی و سایر فعالیتهای نهاد تحصیلی در هماهنگی با کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی،
 •  ارایۀ معلومات به نهاد تحصیلی و مردم دربارۀ‏ی ارزشهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی،
 •  همکاری در انتخاب و آموزش اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی،
 •  ارایۀ مشوره به نهاد تحصیلی در مورد جریان ارتقای کیفیت و اعتباردهی،
 • همکاری با نهاد تحصیلی در ایجاد کمیتۀهای فرعی تضمین کیفیت به سطح پوهنحیها،
 •  آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامههای مربوط به جریان اعتباردهی،
 •  گزراشگیری از تطبیق اسناد مرتبط به ارتقای کیفیت و اعتباردهی (مقررهها،  لوایح، طرزالعملها و ...)
 •  ثبت معلومات از جریان اعتباردهی در نهاد تحصیلات عالی
 •  تأمین روابط با ارگانهای تضمین کیفیت و اعتباردهی داخلی و خارجی، استفاده از آخرین دستاوردهای تضمین کیفیت در سطح ملی و بین المللی،
 •  ارتقا بخشیدن سطح کیفی نهاد های تحصیلات عالی به استندرد های ملی و بین المللی،
 •  همکاری در معیاری سازی نهاد های تحصیلی با معیارات اکادمیکی پوهنتونهای معتبر داخلی و خارجی
 •  تهیه مواد آجندای جلسات کمیتۀ ارتقای کیفیت به سطح نهاد های تحصیلی،
 •  همکاری در تهیه گزارش ارزیابی خودی با کمیتۀ ارتقای کیفیت نهاد های تحصیلی و ارسال آن به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی.

 

 

کمیته داخلی ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

کمیتۀ ارتقای کیفیت داخلی تصامیم مربوطه را تطبیق نموده و هدف آن حمایت و ترویج فرهنگ تضمین کیفیت و همکاری برنامه های  ارزیابی است. علاوه بر این، هدف آن ثبت اسناد و پیاده سازی آنها، برنامه ریزی و سایر مسائل داخلی در پوهنتون کابل است.

بهبود کیفیت داخلی در پوهنتون کابل به منظور اجرای وظایف و فعالیت های مورد نیاز، اعضای خود را از ۲۱ پوهنحی دارد.

مسولیت های کمیته داخلی ارتقای کیفیت پوهنتون کابل

 • تسهیل ماموریت و اهداف ارتقای کیفیت پوهنتون و ارتباط تدریس و آموزش و همخوانی با نظام تحصیلات عالی
 • رهنمایی و کمک با نهاد های فارغ ده مانند دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و انستیتوت های پوهنتون مربوط در تعریف اهداف برنامه.
 •   نظارت از تطبیق استندردها و معیار ها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون
 •  سازماندهی ورکشاپ ها، سیمینار ها، کنفرانس های علمی و اگاهی دهی برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح پوهنتون
 • تسهیل در تعمیم آموزش مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری در سراسر پوهنتون  
 •  تطبیق شیوه آموزش و تدریس مشارکتی با استفاده از تکنالوژی معاصر. 
 •  بازنگری طرزالعمل های موجود به منظور بهبود بیشتر برای روند تدریس و آموزش.
 •  ارائه همکاری با واحد های اکادمیک فارغ ده جهت اجرای ارزیابی خودی، بازنگری بیرونی و  تطبیق روند ارتقای کیفیت به سطح برنامه تحصیلی  تسهیل روند شمولیت نهاد های فارغ ده و برنامه های جدید تحصیلی نهاد های موجود مطابق به لوایح و طرزالعمل های ارتقای کیفیت به صورت مناسب.
 •   انکشاف یک دیتابیس که شامل معلومات در مورد ارتقای کیفیت بوده و برای تمام مراجع ذیربط قابل دسترس باشد.
 •  تدوین یک پلان ستراتیژیک پنج ساله ارتقای کیفیت برای پوهنتون مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن و نظارت از دست آورد های پلان مذکور.

 

کمیته فرعی ارتقای کیفیت

کمیته فرعی ارتقای کیفیت در هر پوهنحی پوهنتون کابل تشکیل یافته که اعضای انرا معمولا آمرین دیپارتمنت ها و ریس پوهنحی تشکیل میدهد. تمام اعضا به مشوره نماینده ارتقای کیفیت کارهای مربوطه شانرا انجام میدهند.

 

وظایف و مسولیت های کمیته فرعی ارتقای کیفیت

 • تهیه پلان کاری منظم هفته وار، ماهانه، سمستر وار، شش ماهه و سالانه 
 • بحث و تطبیق تصاویب مرکز اعتلای کیفیت یا کمیته ارتقای کیفیت
 • اگاهی دهی در موارد برنامه  های ارتقای کیفیت به دیپارتمنت ها
 •  توحید گزارش های ارزیابی خودی تهیه شده توسط دیپارتمنت ها و آماده سازی آن به شورای علمی پوهنځی  
 • ارسال گزارش ارزیابی خودی از طریق رییس پوهنځی به مرکز اعتلای کیفیت نهاد/کمیته ارتقای کیفیت   رهنمود ها و خط مشی ها ، نظارت از تطبیق برنامه ها، اسناد تقنینی، طرزالعمل ها  تحلیل ارزیابی های اصلاحی مطابق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و نصب نتایج در ویب سایت و ویترین پوهنځی
 •   تدویر یا راه اندازی کنفرانس های علمی و میتودولوژی تدریس در همکاری و سهیم ساختن استادان هر پانزده روز در پوهنځی 
 •  تکمیل فورم ارزیابی و نمره دهی مدیریت های تدریسی و دیپارتمنت سال یک مرتبه
 • ترویج، تبلیغ و نشر دست آورد های استادان و محصلان 
 • توحید پلان استراتیژیک دیپارتمنت ها در مطابقت با استراتیژیک پلان پوهنځی
 •  تهیه پیشنهاد برای ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی به مرکز اعتلای کیفیت/ کمیته ارتقای کیفیت نهاد   
 •   مستند سازی در همه بخش ها بخصوص در برنامه های کیفی در نظر گرفته شود.

نقش دیپارتمنت یا برنامه های علمی در ارتقای کیفیت

دیپارتمنت به مثابه تهداب اکادمیک، نقش ارزنده در بهبود کیفیت دارد. جلسه دیپارتمنت مرجع عمده و نخست تصمیم گیری اکادمیک می‏باشد. ساختار تشکیلاتی دیپارتمنت را آمر و اعضای آن تشکیل می دهد. تعداد اعضا با توجه به مضامین، نیازمندی و لوایح مربوط تنظیم میگردد. آمر دیپارتمنت مسؤولیت همه امور اکادمیک و اعضا را دارد. سیستم جمع آوری معلومات و دوسیهها برای مستند سازی در همه موارد مرتبط به فعالیتهای اکادمیک و بهبود کیفیت موجود باشد. تمام جلسات ثبت و تصاویب رسماً از طریق ابلاغیه دیپارتمنت به اعضا، مدیریت تدریسی و رییس پوهنحی ارسال گردد.

مسولیت های آمرین دیپارتمنت ها در قبال ارتقای کیفیت

 • نظارت از جریان برنامههای آموزشی و سایر فعالیتهای دیپارتمنت
 •  ارایۀ معلومات به پوهنحی در مورد  تطبیق برنامههای تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت
 •  ارایۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان تضمین کیفیت
 •  همکاری با پوهنحی دربارۀ ایجاد کمیتۀهای فرعی تضمین کیفیت
 •  آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامههای مربوط به جریان تضمین کیفیت
 •  حمایت از کیفیت و تشخیص شرایط استفاده از اصطلاحات اکادمیک در سطح دیپارتمنت
 •  ثبت معلومات دربارۀ جریان تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت،
 •  تأمین روابط با کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت پوهنحی
 •  استفاده از آخرین دستاوردهای تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت
 • تهیه گزارش ارزیابی خودی دیپارتمنت
 •  تدویر برنامههای آموزشی تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت،
 •   همکاری با ساخت پلانهای عملیاتی انفرادی، بهبود تدریس و مفردات درسی دیپارتمنت
 •  همکاری با ساخت کورس پالسیهای استادان و توسعه کریکولم مفردات درسی دیپارتمنت
 •  همکاری با تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح دیپارتمنت  

 

نقش مدیران تدریسی در قبال ارتقای کیفیت

مدیریت تدریسی واحد اداری اجرایی، تسهیل کننده و پل ارتباطی میان دیپارتمنتها، پوهنحی و پوهنتون بوده، نقش بس مهمی را در بهبود کیفیت بازی میکند. مدیریت تدریسی زمینه را برای اجراآت و تطبیق فعالیتهای اکادمیک مساعد می سازد. نقش این واحد تسهیل جریانهای تدریسی، اداره و مدیریت درست محصلان و استادان به هدایت رییس پوهنحی میباشد. سیستم جمع آوری و ثبت معلومات و دوسیهها برای مستند سازی را در همه موارد مرتبط به فعالیتهای اکادمیک و بهبود کیفیت به عهده دارد.

 

مسولیت های مدیران تدریسی  در قبال ارتقای کیفیت

 • همکاری در تهیه و آمادۀ ساختن فورمههای مربوط به برنامههای ارتقای کیفیت،
 • شریک ساختن موارد و نامههای رسمی و اجراآت متوقعه،
 • تامین ارتباط میان مقام ریاست پوهنتون، پوهنحی، کمیتۀ ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت و دیپارتمنتها،
 • تسهیلات برای گزارش گیری و ارسال آن به مراجع ذیربط،
 • تهیه و ثبت ارقام مربوط به دست آوردها و نتایج محصلان و ترفیعات وسهمگیری استادان در کمیتۀها،
 • همکاری در آمادۀ سازی صنفهای درسی، چک و کنترول مواد ممد درسی و تکنالوژی تدریسی،
 • تهیه حاضری و سایر تسهیلات ضروری برای جریان تدریس،
 • سایر موارد مرتبط به فعالیتهای کیفی و برخی تسهیلات مورد نیاز،