تاریخچه

نهادهای تحصیلی ‌نیاز دارند برای حفظ ارزش های علمی و تاریخی و تعامل بیرونی برنامه ریزی منظم داشته باشند، و کاری که نهاد های تحصیلی را در این راستا کمک میکند ارتقای کیفیت مداوم و بهبود روش‌‌‏های آموزشی، تدریسی و کاری میباشد. پس لازم است تا برنامه ریزی درسی، شیوههای تدریس، تحقیق، سازماندهی، نحوه ارایۀ خدمات و اداره بهتر را قابل انعطاف وبه روز ساخت. با وجودیکه پوهنتون کابل دست آوردهایی در دهه اخیر داشته است، چالش‌ها و مشکلات فراوانی نیز فرا راه آن قرار داشته و دارد.

کمیته داخلی ارتقای کیفیت در پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد که هدف آن بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان محصلان و داشتن اعتبار ملی و بدست آوردن اعتبار ملی در سطح کشور های همسایه و جهان میباشد. از بدو تاسیس این کمیته، اعضا و تمامی مشمولین این پروسه همواره در تلاش استند تا به اهداف والای علمی که تعیین شده رسیده و به موفقیت های مزید نایل آیند.