علمی

 

فاکولته ژورنالیزم
تیلفون : 0093799190852
ایمیل  : safiarahim@yahoo.com

فاکولته بیولوژی
تیلفون :   0093783558544
ایمیل  : farida.vedi@gmail.com

فاکولته زمين شناسی
تیلفون :  0093708031301
ایمیل  : sediqullah_rashteen@yahoo.com

فاکولته حقوق
تیلفون : 0093770911711
ایمیل  :  

فاکولته كيميا
تیلفون : 0093787381811
ایمیل  : mubsher.furmuly@yahoo.com

فاکولته هنر های زيبا
تیلفون : 0093744022705
ایمیل  :  

فاکولته رياضی
تیلفون : 0093705763100
ایمیل  : farhadwaseel@gmail.com

فاکولته روانشناسی
تیلفون : 0093707080213
ایمیل  :  

فاکولته وترنری
تیلفون : 0093787226040
ایمیل  : razaq.irshad@ku.edu.af

فاکولته محيط زيست
تیلفون : 0093744184110
ایمیل  : wafaurahman@gmail.com

فاکولته كمپيوتر ساينس
تیلفون :   0093767677828
ایمیل  : lutfulrahman@gmail.com

فاکولته فزيك
تیلفون : 0093704959504
ایمیل  : baktashamini@gmail.com

فاکولته فرانسوی
تیلفون :  
ایمیل  : nilofar_nasimi@yahoo.com

فاکولته علوم اجتماعی
تیلفون : 00930799667822
ایمیل  : mujtaba_arify100@yahoo.com

فاکولته اقتصاد
تیلفون : 00930700887477
ایمیل  : najib.sahil90@gmail.com

فاکولته روانشناسی
تیلفون: 00930707080213
ایمیل : mahmadi94@yahoo.com