معلومات مختصر درمورد کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل

کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل درسال 1311 همزمان با ایجاد پوهنتون به میان آمده است.

اما درآن وقت پوهنتون کابل تعمیرمرکزی نداشت وپوهنحی ها هرکدام درجاهای جداگانه درخانه های کرایی فعالیت داشت. زمانیکه ساحه موجوده پوهنتون برای ساختن تعمیرات پوهنتون تعین گردید تعمیرکتابخانه مرکزی نیز درنظرگرفته شد که تعمیرموجود درسال 1343 با مساحت4/5286 مترمربع که دارای( 112 مترطول و 47 مترو20 سانتی متر عرض میباشد)، ایجاد گردید و درآن وقت به سطح کشوریکی ازکتابخانه های معیاری بحساب میرفت.

جهت انسجام وهماهنگ ساختن بهترامورکتابخانه بک واحد اداری بنام آمریت کتابخانه درتشکیل پوهنتون گنجانیده شد. این اداره به کمک متخصصان خارجی مقدمات کتلاک کردن وتنظیم مجدد کتابخانه پوهنتون را تحت یک سیستم عصری وبین المللی در آورد.

 

کتابخانه مرکزی دارای ساختمان قسماً دوطبقه ای است و دارای شعبات مختلف ازقبیل: معاونیت فنی ومسلکی، معاونیت اداری، شعبات ریفرنس، توزیع، افغانستان شناسی، جراید ومجلات، مرکز انکشافی و معلوماتی، اتاق ایران شناسی، لنکن سنتر، اتاق زبان آلمانی، فوتوکاپی، صحافی وستور (تحویلخانه کتاب) میباشد.

اهداف کتابخانه مرکزی مطابق به اهداف پوهنتون کابل عبارت ازفراهم آوری زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان، محصلان وسایرمراجعان بوده که به این طریق نقش ارزنده یی درتوسعه علم ودانش ایفاء مینماید.

درحال حاضرکتابخانه مرکزی پوهنتون کابل با داشتن تقریباً دوصدهزارجلد کتاب که جمعاً   (نودوهفت هزار ودوصدوسی وهفت عنوان) کتاب، کلکسیون ها، جراید ومجلات وسایرمواد مطبوع دررشته های مختلف مجهز بوده وبا امکانات محدود الکترونیکی جهت برآورده ساختن آرمانهای علمی محصلان، استادان و دانش پژوهان آماده خدمات بهترمیباشد. ازجمله آثار یادشده تقریباً پنجاه فیصد آن به زبانهای دری، پشتو، عربی ومتباقی آن به دیگر زبانها میباشد.