کتابخانه مجازی ساینس افغانستان

 

این کتابخانه دسترسی کامل به کتابهای متنی تحقیقاتی و جریده های مختلف در رشته های ساینس و انجنیری و همچنان به مطالب علوم اجتماعی و بشری میدهد.

این کتابخانه به استفاده کننده ها خود اجازه داده تا بدون آنکه به سایت های نشری دیگر رجوع کنند ژورنال های تحقیقاتی متفاوت را پیدا نمایند.

هر استفاده کننده میتواند تا به خود یک نام کاربری دارای رمز ایجاد نموده تا به آسانی بتواند تمام ژورنال های تحقیقاتی و دریافت های از این کتابخانه را جمع آوری نموده تا هر وقت خواسته باشد به دسترس شان قرار داشته باشد.

این کتابخانه به دسترس محصلین و استادان پوهنتون کابل بوده و به زودی به تمام دیگر پوهنتون ها و مراجع تحقیقاتی افغانستان وسعت خواهد یافت.

محصلین و استادان پوهنتون کابل که در شبکه انترنیتی پوهنتون کابل وصل اند میتوانند که این کتابخانه مجازی را از آدرس www‪.afghanistanvsl‪.org

باز نموده میتوانند.

برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس ذکر شده رجوع نمایند.