برنامه ماستری پوهنځی شرعیات

 

ازسالیان متمادی تاسیس دوره ماستری یکی ازآرزوهای دیرینه فارغان این پوهنځی وخواست ونیازجامعه به ایجاد دوره های ماستری ودکتورا درداخل کشوربه منظوربی نیازی ازخارج بوده که پیوسته درموردآن تلاش صورت گرفته است درسال 1343 آن گاه که استادعبدالستارسیرت رییس این پوهنځی بود ، شورای علمی پوهنځی تاسیس دوره ماستری دررشته قضایی راتصویب کرد ومراحل قانونی اش راطی نمود و10 تن ازفارغان که قضات بودند شامل درس گردیدند ولی به علت مشکلات کمبود استاد ومشکلات مالی پس ازیک سال این برنامه متوقف وشاملان آن به پوهنتون الازهر مصرمعرفی شدند تاتحصیلات ماستری شان راتکمیل نمایند.

 باردیگرمجلس استادان به تاریخ 31/4/1347 کمیته ای راموظف نمود تا کاراحیای برنامه تحصیل ماستری را روی دست گیرند کمیته درمورد فعالیت های لازم راانجام داد دوره ماستری  برای مدت اندکی فعال ولی متاسفانه بازهم به اثرعوامل قبلی پس ازاندک مدتی متوقف گردید.

درسال 1364 زمینه ایجاد پروگرام ماستری دررشته فقه وقانون فراهم گردید که درآن به تعداد 14 تن محصل شامل گردیدند. تدریس مضامین توسط استادان پوهنځی شرعیات و پوهنځی حقوق پوهنتون کابل پیش برده میشد که درسال 1367 به تعداد 6تن پس ازتکمیل تیزس ودفاع آن ازین رشته فارغ شدند.

درسال 1387 به اثرسعی وتلاش استادان وپیشنهاد ریاست پوهنځی شرعیات برنامه تحصیلی ماستری برای پوهنځی شرعیات موردنظرقرارگرفت وپس ازطی مراحل قانونی ومنظوری جلالتمآب وزیرتحصیلات عالی روزدوم ثور 1389 طی محفل باشکوهی به شرکت شخصیت های علمی وسیاسی داخل وخارج پوهنتون کابل توسط محترم قانونپوه سروردانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح وبه فعالیت آغازکرد.

تابه اکنون دراین برنامه سه دوره ازمحصلان پس ازسپری کردن امتحان وطی مراحل قانونی شرح آتی  جذب گردیده اند:

دوراول – دروس شان در اوایل سال 1389 آغاز وبعدازطی چارسمستر درآخرسال 1390 دروس وامتحانات شان به پایان رسید ومطابق تقسیم اوقات وپروگرام مرتبه دفاع تیزس آنها ازاول ماه دلو 1391آغاز وتااخیرماه مذکورادامه داشت.

دوردوم – دروس این دوره دراوایل سال 1390 که تعدادشان به 33تن می رسید آغاز و بعد ازطی 4سمستردرآخرسال 1391 دروس و امتحانات شان به پایان رسید که مؤظف به تهیه کارتیزس های شان گردیده اند.

دورسوم – دراین دور به تعداد 18 تن مصروف تحصیل اند دروس شان دراوایل سال 1391 آغاز وبعدازسپری نمودن امتحانات سمستراول ودوم فعلا درسمسترسوم قراردارند.

دورچارم – نظربه تقاضای محصلان وبرنامه پوهنتون کابل این دوره به قشراناث تخصیص داده شده که اکنون به تعداد ۲۵ نفر محصلات به فراگیری دروس مشغول و سمستر اول را به پایان رسانیده اند.