لیست برنامه های ماستری

شرایط پذیرش در برنامه‌های فوق لیسانس

 

شرایط پذیرش محصل

 1. شرایط پذیرش در برنامۀ ماستری قرار ذیل می باشد:
 1. داشتن سند تحصیل لیسانس در عین رشته یا مرتبط به آن.
 2. تسلط به یکی از زبان‌های معتبر بین‌المللی.
 3. سپری نمودن مؤفقانۀ امتحان شمولیت.
 4. داشتن شصت و پنج فیصد اوسط نمرات دورۀ لیسانس یا معادل آن.
 1. شمولیت در برنامه‌های ماستری رشته‌های مربوط به بخش های مدیریت، اداره، رهبری یا رشته‌های مشابه به تشخیص و تأیید کمیسیون تابع قید(عین رشته یا مرتبط به آن) مندرج جزء 1 فقرۀ (1) این ماده نبوده، تابع تعقیب کورس‌های پیش نیاز می‌باشد.
 2. کورس‌های پیش نیاز مندرج فقرۀ (3) این ماده آموزش مضامین است که تکمیل کنندگان آن واجد شرایط شمولیت به برنامۀ ماستری مورد نظر پنداشته شده و نمرات آن شامل کریدیت‌های دورۀ ماستری نمی‌گردد.
 3. شمولیت در برنامه‌های فوق لیسانس بر اساس لیاقت و شایستگی از طریق امتحان کانکور صورت می‌گیرد.

 

لست برنامه‌های فوق لیسانس پوهنتون کابل

 1. پوهنځی زبان و ادبیات
 • برنامه ماستری دری
 • برنامه ماستری پشتو
 • برنامه ماستری عربی

 

 1. پوهنځی زراعت
 • برنامه ماستری اگرانومی
 • برنامه ماستری علوم حیوانی

 

 1. پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی
 • برنامه ماستری روابط بین الملل
 • برنامه ماستری اداره و پالسی عامه
 • برنامه ماستری مدیریت عمومی

 

 1. پوهنځی اقتصاد
 • برنامه ماستری اداره و تجارت
 • برنامه ماستری امور مالی و بانکی

 

 1. پوهنځی کمپیوتر ساینس
 • برنامه ماستری IT
 • برنامه ماستری IS

 

 1. پوهنځی علوم اجتماعی
 • برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان

 

 1. پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی
 • ماستری مدیریت آموزشی

 

 1. پوهنځی شرعیات
 • برنامه ماستری تفسیر و حدیث
 • برنامه ماستری شریعت و قانون

 

 1. پوهنځی هنرهای زیبا
 • برنامه ماستری هنرهای تجسمی

 

 1. پوهنځی علوم وترنری
 • برنامه ماستری طب کلینیکی

 

 1. پوهنځی ریاضیات
 • برنامه ماستری ریاضات

 

 1. پوهنځی فزیک
 • برنامه ماستری فزیک هستوی

 

 1. پوهنځی انجینری
 • برنامه ماستری نرم افزار