برنامه های دکتورا (PhD)

 

 1. شرایط پذیرش در برنامۀ دوکتورا قرار ذیل می باشد:
 1. داشتن سند تحصیلی ماستری در عین رشته یا مرتبط به آن.
 2. تسلط به یکی از زبان‌های معتبر بین‌المللی.
 3. داشتن حداقل دو مقالۀ علمی نشر شده در نشریه‌های معتبر علمی ملی یا بین‌المللی.
 4. داشتن حداقل هفتاد و پنج فیصد اوسط نمرات دورۀ ماستری.
 5. موفقیت در امتحان تخصصی طبق لایحۀ برنامه‌های فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) به منظور تثبیت سویۀ علمی و توانایی متقاضیان برنامه‌های فوق لیسانس در مقطع دکتورا؛
 6. موفقیت در امتحان یکی از زبان‌های بین‌المللی (خارجی) معتبر مورد نیاز برای پیشبرد برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا؛
 7. تدوین و ارایۀ پیشنهاد تحقیقی.

 (6) شیوۀ ارزشیابی امتحانات ورودی در برنامه فوق لیسانس در مقطع دکتورا که در بند (۲) مادۀ فوق ذکر گردیده است؛ قرار زیر تصریح می‌گردد: 

 1. امتحان تخصصی در برنامۀ دکتورا در علوم اجتماعی و طبیعی به گونۀ تحریری بوده و ۴۰ (چهل) فیصد از نمرات دورۀ امتحان ورودی در برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا  را تشکیل می‌دهد؛
 2. امتحان یکی از زبان‌های بین‌المللی (خارجی) معتبر به شکل تحریری بوده و ۳۰ (سی) فیصد از مجموع نمرات دورۀ امتحان ورودی در برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا را تشکیل می‌دهد؛
 3. تدوین و ارایۀ پیشنهاد تحقیقی یکی از شرایط اساسی شمولیت در برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا بوده و از مجموع ۳۰ (سی) فیصد نمرات مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.
 4. تعداد محصلان در هر دوره در برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا قرار (۱۰) تن بوده و از افرادی انتخاب می‌گردد که در شرایط شمولیت در برنامۀ فوق لیسانس در مقطع دکتورا مندرج بند (۳) فقرۀ (۱ تا ۳) ماده فوق را با بلندترین نمرات و یا حداقل (۶۰) فیصد کسب نموده باشد؛
 5. پذیرش محصلان در برنامۀ دکتورا به شکل دوره‌یی بوده و ترجیحاً در هر ۳ تا ۵ سال یکمرتبه صورت می‌گیرد ولی در صورتی‌که مجموع کاندیدان برنامۀ دکتورای مورد نظر همه به شکل جمعی در یک زمان فراغت حاصل می‌کنند؛ پوهنتون می‌تواند محصلان را برای دورۀ بعدی جذب نماید. 

لست برنامه‌های فوق لیسانس پوهنتون کابل

 

 1. پوهنځی زبان و ادبیات
 • برنامه دکتورا دری
 • برنامه دکتورا پشتو