برنامه‌های فوق لیسانس پوهنتون کابل

پوهنتون کابل از آغاز تأسیس آن در سال 1311 هجری شمسی تا اکنون منحیث پوهنتون مادر وجیبه ملی خویش

را در تربیه کادرهای علمی اجرا نموده است.  با وجود صدمه های سنگین جنگ بر پیکر این نهاد تحصیلی رسالت تاریخـــــــی خویش را موفقانه پیش برده است.

برنامه های ماستری پوهنتون کابل بعد از یک وقفه نسبت مشکلات تخنیکی در بخش های پشتو ودری درســال

1385 دوباره آغاز گردید و فعلآ دوره هفتم آن درآستانه فراغت قرار دارد.

همچنان در سال 1389 ه ش برنامه های ماستری در پوهنحی شرعیات در بخش شرعیت و قانون ودر پوهنحی

ساینس در بخش فزیک آغاز گردیده که فعلآ دودوره فارغ داده است.

فعلأ درحدود بیشتر از 180 تن برنامه های فوق الذکررا تعقیب مینمایند. تعداد فارغان این برنامه ها  تا اکـــنون

231 تن ازبرنامه های پشتو ، دری ، شرعیات و ساینس فارغ گردیده اند.

همچنان به کمک و حمایه  USAID درچوکات پروژه تحصیلات عالی برنامه  ماستری پالیسی و اداره عامـــه

در ماه سنبله 1391  آغاز گردیده  است.

قرار است در سال 1392 ه ش برنامه های ماستری پوهنحی فارمسی ، اقتصاد ، انجنیری و سایر پوهنحی های

پوهنتون کابل آغازگردد که طی مراحل این برنامه هادر جریان میباشد.

نوید تازه در بخش تحصیلات فوق لیسانس آغاز برنامه دوکتورا در بخش پشتو و دری پوهنحی زبان وادبیــات

 میباشد.

آغاز و ثبت نام برنامه های ماستری پوهنتون کابل از طریق ویب سایت پوهنتون کابل و یا وزارت تحصیـلات

عالی ویا از طریق معلومات آمریت تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون کابل ابلاغ میگردد.