تاسیس ورزش رزمی ووشو در چوکات پوهنتون کابل

 

همایون عزیزی آمر ورزشی پوهنتون کابل