آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کابل(ITCK):

 

 

آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کابل، خدمات تکنالوژی معلوماتی و نظارت از این منابع را به پوهنتون کابل فراهم می سازد.

 ITCKیک مرکز با صلاحیت در رابطه به موضوعات تکنالوژی معلوماتی به پوهنتون کابل می باشد. مدیران شبکه و کارمندان این مرکز جهت حمایت از مشکلات IT پوهنځی ها با مدیران شبکه پوهنځی های مربوطه  که در این مرکز آموزش دید اند، در ارتباط بوده ودر صورت ایجاد هر نوع مشکل مرکزIT ایشانرا حمایت می نمایند. این خدمات به همکاری داکتر نذیر پیروز و حمایت کشور آلمان فراهم گردیده است.

داکتر نذیر پیروزدر سال 2002 خدمات استحکام بخشیدن IT را به افغانستان آغاز نمود، اولین پروژه قابل مشاهده و پایدار شان ایجاداین مرکز به پوهنتون کابل می باشد ، که مر کز ITCK  در سال 2003 در پوهنتون کابل تاْسیس شد.

کارمندان این مرکز جهت ادامه تحصیلات شان در پوهنتون TU Berlin به کسب در جه دوکتورا، ماستری  و آموزش های مسلکی فر ستاده شده ودوباره دراین مر کز منحیث مشاورین مدیران شبکه ایفای وظیفه نمایند.

www.itck.ku.edu.af