فعالیتهای مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل

مرکز ملی تحقیقات پالیسی در سال 1382 توسط  بنیاد کنراد ادناور از کشور دوست آلمان به همکاری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل در محوطه پوهنتون کابل تاسیس گردید. این مرکز چهار دیپارتمنت (حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، علوم اجتماعی و مطالعات صلح و منازعه) دارد. فعالیت های این مرکز در برگیرنده عرضه خدمات تحقیقاتی در رشته های یادشده و تدویرکورسهای ارتقای ظرفیت به خصوص در قسمت آموزش روش تحقیق در علوم اجتماعی می باشد. بر علاوه این مرکز  با استفاده از تجارب بین المللی و نظریات متخصصان افغانی با تدویر سمینار ها، نشست های کاری، میزهای مدور و کنفرانس ها، محلی برای مباحثات، تبادل افکار و تحقیقات علمی در بخش های یاد شده می باشد. این مرکز در بعضی موارد مهم ملی نظرسنجی ها را هم به راه می اندازد.

ریاست این مرکز را یکی از اعضای کدر علمی پوهنتون کابل به عهده داشته و هم فعالیت های هر دیپارتمنت این مرکز توسط یکی از اعضای کادر علمی پوهنحی های مربوطه پوهنتون کابل به پیش برده می شود. پیشبرد فعالیت های دیپارتمنت مطالعات صلح و منازعه به مشوره یکی از مشاورین خارجی که در این رشته تخصص دارد، انجام می یابد. این مرکز در پیشبرد تحقیقات علمی وسایر برنامه های آموزشی، با مراکز و مراجع سومی و پژوهشگران داخلی و خارجی نیز همکاری و معاونت دارد. از طریق براه اندازی فعالیت های مختلف، این مرکز توانسته است، تا ارزیابی علمی و دقیقی از اوضاع و احوال کنونی کشور داشته باشد و در زمینه های مختلف پیشنهادات مشخص و سازنده را غرض حل معضلات موجودۀ حقوقی وسیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مقامات دولت افغانستان و مجامع بین المللی ارائه دارد.

به مقصد پیشبرد تحقیقات علمی در پوهنتون های افغانستان، تربیه محققین یکی از اهداف عمده این مرکز را تشکیل می دهد.  پروگرام آموزشی در مورد روش  تحقیق در علوم اجتماعی توسط استادان با تجربه و مسلکی درهمکاری با دیپارتمنت های مرکز ملی تحقیقات پالیسی همه ساله به سطح پوهتنون های کشور دایر می گردد. از سال 1386 تا حال حال (سال 1391) اضافه تر از یک هزار تن استادان جوان و محصلان ممتاز پوهنتون های افغانستان این پروگرام را مؤفقانه سپری نموده اند. محصلان سال چهارم پوهنحی های علوم اجتماعی پوهنتون کابل و بعضی از پوهنتون های ولایات همه ساله پروگرام آموزشی مونوگراف نویسی و ارائه سمینار علمی این مرکز را با علاقمندی تعقیب می دارند.

این مرکز برای انتخاب عناوین تحقیقی خود، همه ساله نشست های مشوره گيری را دایر می نماید، که در این نشست ها دانشمندان، کارشناسان، پالیسی سازان، صاحب نظران، مسؤلین امور مربوطه و آنهاییکه با مسایل تحقیق سرو کار دارند، دعوت می شوند، تا در قسمت اولویت بندی عناوین پیشنهاد شدۀ دیپارتمنت های این مرکز نظر ارائه دارند.

قابل تذکر است، که تحقیقات علمی این مرکز توسط  تیم های تحقیقاتی که قبلاً در اساسات وروشهای علمی  تحقیق توسط این مرکز آموزش دیده اند، تحت نظارت مستقیم آمرین هر دیپارتمنت پیش برده میشود و نتایج هر تحقیق در راپور نهایی ارئه میشود، که بعد از چاپ به دردسترس همگان قرار میگیرد. این مرکز تا حال اضافه از پنجاه أثر را چاپ نموده است. برعلاوه مصارف چاپ مجله های علمی پوهنتون های کابل و هرات همه ساله از بودجه این مرکز تمویل می شود.