بیو گرافی پروفیسورعبدالروف گهری معاون محصلان پوهنتون کابل - پوھنتون کابل

بیو گرافی پروفیسورعبدالروف گهری معاون محصلان پوهنتون کابل

tell:93(0)794144154

E-Mail:rguhari@ku.edu.af

دکتور عبدالروف گهری در سال 1335در ولسوالی ساغر ولایت غور بدنیا آمد . تحصیلات عالی ابتدایی , متوسطه و دوره لیسه سلطان علاوالدین غوری (1355 - 1344 ) بپایان رساند . در سال 1356شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل که در سال 1359 موفقانه این پوهنحی را ختم و به درجه لسانس ناءیل و یعد از سپری نمودن خدمت مقدس عسکری در سال 1361 بحیث استاد در کادر علمی این پوهنحی مقرر گردید .

در سال 1362 تا 1364 پروگرام دوره ماستری را در رشته مالی و بانکی تعقیب نموده که موفقانه سپری گردیده و دیپلوم را بدست آورد . در سال 1367 با استفاده از یک بورس بسویه دکتورا در کشور روسیه شهر مسکو معرفی و بعد از سپری نمودن جهار سال در سال 1371 از دکتورا دفاع نموده و سند آنرا در رشته اقتصاد موفقانه بدست

آورد .

گهری اضافه از چندین مقاله علمی در رشته اقتصاد به نشر رسانده و زیاد تر در امور تدریس مضامین مختلفه اقتصادی مطابق بر پروگرام درسی پوهنحی اقتصاد شرکت نموده و فعلا عضو کادر علمی دیپارتمنت مالی بانکی پوهنحی اقتصاد میباشد . او در رهبری سمینار های محصلین و کنفرانس های علمی بطور همه جانبه شرکت نموده و نظریات خویش را زمینه ارایه نموده است . او در تهیه لکچر نوت های رشتوی از هیچگونه تب و تلاش دریغ نورزیده توانسته چندین نسخه را به اختیار شاگران قرار دهد .

او بحیث معاون پوهنحی ا قتصاد وظایف خود را موفقانه به پیش برده و فعلا بحیث معاون پوهنتون در امور محصلان ایفای وظیفه مینماید .