معاونیت محصلان - پوھنتون کابل

معاونیت محصلان

معاون امور محصلان پوهنتون مطابق به مقرره تنظیم امور پوهنتون از بین استادان عالی رتبه علمی به منظوری مقامات صالحه مقرر و اشغال وظیفه می نمایند.

معاون امور محصلان كه كلیه  امور بربوط به محصلان و فعالیتهای آنها زیر نظر او به عمل میآید.

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. رهبری ومدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده.
 3. طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیار های تعیین شده.
 4. نظارت ازاجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها ، ترانسکرپت ها ، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.
 5. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.
 6. نظارت  ازتامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان.
 7. نظارت ازامور محصلان غرض شمولیت درپوهنحُی ها ، لیلیه ها و اجرای اموربدل اعاشه محصلان.
 8. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.
 9. نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به موقع محصلان درپوهنحُی ها.
 10. نظارت و کنترول ازترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ  امتحانات در پوهنحُی ها.
 11. رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی  و اجتماعی محصلان درپوهنحُی ها.
 12. همکاری و رهنمائی سیستماتیک با کمیته محصلان ممتازبه منظور معرفی آنها به پروگرام های تحصیلی درکشور های خارجی..
 13. همکاری و رهنمائی با شورای فرهنگی پوهنتون جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.
 14. کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتایج وفراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی.
 15. سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینار های محصلان در پوهنحی های مربوط و امتحانات دولتی فارغ التحصیلان.