معاونیت اداری

معاون  اداری پوهنتون مطابق به مقرره تنظيم امور پوهنتون از بين استادان عالي رتبه علمي به منظوري مقامات صالحه مقرر و اشغال وظيفه مي نمايند. پوهنتون كابل سه معاون دارد.

معاون امور اداری كه كلیه امور اداری ، مالی و حسابی پوهنتون زیر نظر او صورت میگیرد.

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. رهبری ومدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده.
 3. طرح پالیسی های مالی واداری به منظور ارتقای سطح مؤثریت وبازدهی کاری.
 4. تنظیم ، نظارت و پیشبرد وظایف مالی واداری پوهنتون بشمول پلانگذاری حفظ و مراقبت محاسبه کنترول و سایر امور اداری .
 5. ترتیب بودجه و نظارت از تحقق آن در همكاری با شعبات ذ یربط  بمنظورتامین مصارف عادی وانکشافی .
 6. دفاع از بودجه پوهنتون کابل دروزارت به منظور تامین مصارف عادی و انکشافی .
 7. اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).
 8. نظارت از تحقق مصارف بودجه  طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظور حسابدهی شفاف.
 9. نظارت ازاموراجرائیوی آمریت ها ی مربوطه غرض تسریع اجراات دربخش های مربوط..
 10. نظارت و کنترول از سیستم ترانسپورت ، تكنالوژی معلوماتی ، خدمات ترمیماتی وسایط ، منابع بشری ، نشرات و حفظ و مراقبت جهت عرضه خدمات بهتردرپوهنتون کابل.
 11. نظارت و کنترول ازشارت لست کاندیدان و  کمیته های تعیین شده منابع بشری به منظور  استخدام افراد واجد شرایط.
 12. نظارت  و کنترول از امور صفایی  اداره و دادن هدایات  در رابطه دریافت نقایص غرض حفظ نظافت  .
 13. طرح پالیسی های لازم به منظورانكشاف سیستم دیتابیس معاونیت مالی و اداری پوهنتون کابل.
 14. ارائه مشوره  ومعلومات لازمه به رئیس پوهنتون کابل درامور اداری ، مالی و پلانگذاری .
 15. همکاری با پوهنحُی ها وسایر بخش های پوهنتون کابل غرض تسهیل و انسجام اجراات اداری آنها.
 16. منظوری اسناد و اجراات مربوطه مالی درحدود صلاحیت قانونی و توان مالی پوهنتون.
 17. کنترول و ارزیابی پرسونل مربوطه به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری.