ریاست

رئیس پوهنتون ، كه از جمله استادان و شخصیتهای برگزیده علمی كشور تعیین و مقرر میشود ، تمام وظایفی را انجام میدهد كه قوانین ومقررات موضوعه ، برای برآورده شدن اهداف این بزرگترین كانون دانش و مرجع آمال و آرزو های آینده كشور ، اداره وسر پرستی كلیه امور پوهنتون ، ایجاد و تطبیق پروگرامهای تعلیمی ، تحقیقاتی و علمی ، حفظ و پیشبرد اهداف و مقاصد پوهنتونی ، طرح و تطبیق پلانهای نافع برای  مراقبت وحسن اجرای فعالیتهای پوهنتونی ، تامین نظم و دسپلین، اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع محصلان و فراهم نمودن تسهیلات ممكنه برای آنها،  حفظ و توسعه روابط با مؤسسات ذیعلاقه ایجاد یك دستگاه اداری سالم و منظم برای پیشبرد امور پوهنتونی ، انتخاب واستخدام كارمندان و كدر های شایسته و لایق علمی ، تحقیقاتی و اداری و بالاخره حفظ و ارتقای سویه علمی پوهنتون وظایف عمده رئیس پوهنتون را تشكیل میدهد.

شرح وظایف :

 1. تهیه وترتیب پلان کاری، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت دستیابی به اهداف استراتیژیک پوهنتون کابل.
 2. مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.
 3. طرح پالیسی های تحقیقاتی ، علمی ، فرهنگی ، تربیتی  ، نظارت و کنترول ازروند تطبیق آن به منظور ارتقأ ظرفیت تحصیلی استادان و محصلان.
 4. نظارت و کنترول ازشیوه تدریس ، تطبیق پلان ها و پروگرام های درسی ، علمی و فرهنگی استادان طبق اسناد تقنینی و لوایح پوهنتون کابل.
 5. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنتون و مراقبت از تطبیق فیصله های آنها.
 6. نظارت و کنترول از امور مالی و اداری پوهنتون طبق احکام قانون.
 7. ارائه طرحها به منظورتأمین نظم ، دسپلین و پیشبرد فعالیت های سالم اکادمیک.
 8. اتخاذ تدابیر و فراهم آوری تسهیلات جهت بهبود وضع تحصیلی ،  کتب درسی و لکچر نوت ها برای محصلان.
 9. تائید یا رد تصاویب شورا های علمی پوهنحْی های مربوطه و درصورت لزوم ارائه آن به شورای علمی پوهنتون.
 10. نظارت و کنترول ازاجراآت بخش های مربوطه به منظور تقرر ، ترفیع ، تقاعد و انفکاک اعضای کادرعلمی و کارکنان طبق احکام قانون.
 11. نظارت و کنترول ازپروسه اخذ امتحانات کانکورجهت جذب جدیدالشمولان مستعد و مستحق درپوهنتون کابل.
 12. حفظ و توسعه روابط وجلب همکاری های علمی و فرهنگی با مؤسسات ملی و بین المللی به منظور ایجاد و انکشاف سیستم های مدرن تدریسی ، تحقیقاتی و آموزشی درپوهنتون کابل.
 13. نظارت و ارزیابی ازکیفیت اجراآت کارکنان و سایر بخشهای ریاست به منظور ایجاد موثریت و مثمریت در تطبیق برنامه های کاری بخش های مربوطه.