معاونیت علمی

معاو ن  علمی پوهنتون مطابق به مقرره تنظیم امور پوهنتون از بین استادان عالی رتبه علمی به منظوری مقامات صالحه مقرر و اشغال وظیفه می نمایند.

معاون امور علمی كه كلیه امور و فعالیت های تعلیمی ، آموزشی و تحقیقاتی پوهنتون زیر نظر او اجرا میشود.

شر ح وظایف :

 1. ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه  معاونیت جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. رهبری ومدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده.
 3. طرح پالیسی های تعلیمی ، آموزشی و تحقیقاتی برای استادان جهت معیاری ساختن امور تدریسی درپوهنتون .
 4. نظارت ازتطبیق قوانین ، مقررات ، لوایح و مصوبات به منظور برآورده شدن اهداف مربوط به امور اکادمیک.
 5. رهنمائی و نظارت از پلان و پروگرامهای درسی پوهنحُی ها و موسسات مربوط پوهنتون.
 6. نظارت و رهنمائی امور مربوط به تقرر ، انفکاک ، رشد ، انکشاف  و ترفیعات علمی استادان .
 7. کنترول و نظارت ازتهیه کتب و مواد درسی برای پوهنحُی ها و کتابخانه مرکزی پوهنتون غرض استفاده موثر محصلان  مطابق معیار های جهانی.
 8. طرح پالیسی ها برای برنامه های ماستری جهت رشد و انکشاف سطح تحصیلی.
 9. اجرای امور مربوط به عقد پروتوکولهای اکادمیک با موسسات داخلی و خارجی.
 10. وارسی منظم از پروسه درسهای نظری و عملی استادان به منظور تطبیق پلان های تدریسی در پوهنحُی ها .
 11. رهنمائی و نظارت امور کنفرانسهای علمی غرض ترفیع و ارتقای استادان.
 12. ریاست شورای علمی درغیاب رئیس پوهنتون.
 13. کنترول و ارزیابی پرسونل مربوطه به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری.